Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:556 · Visa register
Förordning (1968:556) om näringstillstånd m.m.
Departement: Industridepartementet
Utfärdad: 1968-11-29
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:308
Upphävd: 1992-07-01
Om näringstillstånd 1 § Frågor om näringstillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där verksamheten huvudsakligen skall bedrivas. Om en utlänning ansöker om tillstånd till verksamhet som får utövas endast efter medgivande av regeringen, prövas även frågan om näringstillstånd av regeringen. Detsamma gäller om näringstillstånd söks i samband med en sådan ansökan om tillstånd att ingå i handelsbolag som prövas av regeringen. Förordning (1982:515). 2 § Ansökan om näringstillstånd görs skriftligen hos länsstyrelse i det län där verksamheten huvudsakligen skall bedrivas. Förordning (1982:515). 3 § Ansökan om näringstillstånd skall innehålla uppgifter om 1. sökandens namn, yrke, födelsedatum, medborgarskap och hemvist, 2. den tid sökanden varit bosatt här i riket, 3. näringsverksamhetens art samt den ort där verksamheten skall bedrivas, 4. i det fall sökanden ej är bosatt här i riket, föreståndarens namn, medborgarskap och hemvist. Sökanden skall vidare ge in bevis att han inte är underårig eller i konkurs och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. En sökande som är bosatt här i riket skall även bifoga bevis om sin folkbokföring i riket. En sökande som ej är bosatt här i riket skall inge utredning, som visar att det i hans hemland inte finns anledning till anmärkning mot hans skötsamhet, bevis att föreståndaren är bosatt här i riket och inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken samt sådan fullmakt som avses i 9 § andra stycket lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket. Förordning (1991:767). 4 § Länsstyrelsen skall från polismyndigheten eller andra lokala myndigheter infordra den ytterligare utredning om sökandens personliga förhållanden som kan behövas. Om det är fråga om sådana tillstånd som avses i 1 § andra stycket skall länsstyrelsen med eget yttrande sända handlingarna till regeringen. I yttrandet skall särskilt anges om sökanden anses uppfylla förutsättningarna för att få näringstillstånd. Förordning (1982:515). 5 § Länsstyrelsen skall i ansökningsärenden samråda med statens invandrarverk. Förordning (1982:515). 6 § Sådan fullmakt som avses i 9 § andra stycket lagen (1968: 555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket skall förvaras hos länsstyrelsen i det län där verksamheten huvudsakligen bedrivs. Förordning (1982:515). 7 § Om en utlänning som ej är bosatt här i riket utsett ny föreståndare, skall han göra skriftlig anmälan om detta till länsstyrelsen i det län där verksamheten huvudsakligen bedrivs och ange den nye föreståndarens namn, medborgarskap och hemvist. Därvid skall han ge in bevis att föreståndaren är bosatt här i riket och inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken samt fullmakt för föreståndaren. Förordning (1988:1337). Om tillstånd för utländskt företag 8 § Frågor om tillstånd för utländska företag att idka näring här i riket prövas av kommerskollegium. Om ett ärende är av större vikt från allmän synpunkt skall dock kommerskollegium med eget yttrande hänskjuta ärendet till regeringen. Förordning (1982:515). 9 § Ansökan om tillstånd görs skriftligen hos länsstyrelsen i det län där verksamheten huvudsakligen skall bedrivas. Förordning (1982:515). 10 § Ansökan om tillstånd för bolag eller ekonomisk förening skall innehålla uppgifter om 1. företagets firma, nationalitet och säte, 2. företagets och filialens verksamhet, 3. den ort där filialkontoret skall vara beläget, 4. namn, medborgarskap och hemvist för filialens verkställande direktör, 5. i det fall företaget är ett aktiebolag, bolagets aktiekapital och det belopp av aktiekapitalet som blivit inbetalat. Bolaget eller föreningen skall vidare ge in 1. bevis att företaget är behörigen bildat och registrerat samt bedriver näringsverksamhet i sitt hemland, 2. avskrift av bolagsordning, stadgar eller motsvarande grundhandling som gäller för företaget, 3. avskrift av företagets och i förekommande fall moderföretagets årsredovisningshandlingar för de två senaste räkenskapsåren, 4. bevis att företaget ej är i konkurs, 5. bevis att filialens verkställande direktör är bosatt här i riket och inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, 6. sådan fullmakt för verkställande direktören som avses i 19 § lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket. Förordning (1988:1337). 11 § När ansökan görs av annat utländskt företag än ett bolag eller en ekonomisk förening, gäller bestämmelserna i 10 § i tillämpliga delar. Förordning (1982:515). 12 § Länsstyrelsen skall med eget yttrande sända handlingarna i ärendet till kommerskollegium. I yttrandet skall särskilt anges om sökanden anses uppfylla förutsättningarna för att få tillstånd att idka näring. Förordning (1982:515). Om filialregistret 13 § Anmälan för registrering av en filial görs skriftligen. I anmälningshandlingen skall lämnas uppgifter om 1. det utländska företagets firma, nationalitet och säte samt filialens firma, 2. företagets och filialens verksamhet, 3. den ort där filialkontoret skall vara beläget och kontorets adress, 4. namn, medborgarskap och hemvist för filialens verkställande direktör och auktoriserade revisor samt för vice verkställande direktör, om sådan utsetts, 5. i det fall företaget är ett aktiebolag, bolagets aktiekapital och det belopp av aktiekapitalet som blivit inbetalat. Två styrkta avskrifter av tillståndsbeslutet skall bifogas anmälningshandlingen. Om verkställande direktören inte har skrivit sin av vittnen styrkta namnteckning på anmälningshandlingen, skall vid denna fogas bilaga med hans namnteckning, styrkt av vittnen. Detsamma gäller i fråga om vice verkställande direktören. När anmälningshandlingen ges in, skall avgift enligt 21 § erläggas. Förordning (1982:515). 14 § När anmälan för registrering av en filial görs, skall registreringsmyndigheten begära in de handlingar som företaget har gett in enligt 10 § andra stycket 1, 2 och 6. Om registrering beviljas, skall handlingarna därefter förvaras hos registreringsmyndigheten. Förordning (1982:515). 15 § Beviljas registrering av en filial, införs i filialregistret de uppgifter som anges i 13 § första stycket. Om ett tillståndsbeslut har förenats med särskilda villkor eller föreskrifter, antecknas det i registret. Bestämmelser om förutsättningar för en vice verkställande direktörs tjänstgöring eller om inskränkningar i övrigt i rätten att teckna filialens firma får ej registreras. Sedan registrering skett, skall den ena avskriften av tillståndsbeslutet förses med bevis om registreringen och återställas till verkställande direktören. Förordning (1982:515). 16 § Bestämmelserna i 13 § gäller i tillämpliga delar sådan anmälan enligt lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket som görs efter det att en filial registrerats. Avser anmälningen ej endast ändring av hemvist eller adress, skall det förhållande som anmäls styrkas med avskrift av protokoll, skriftlig förklaring av det utländska företaget eller annan handling. Vid anmälan att en ny verkställande direktör eller vice verkställande direktör utsetts skall även ges in fullmakt för honom samt bevis att han är bosatt här i riket och inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Förordning (1988:1337). 17 § Om det genom dom som äger laga kraft har förklarats att en inskrivning som gjorts i filialregistret ej bort göras eller att ett beslut som registrerats är ogiltigt eller att andra förhållanden som antecknats inte längre gäller, skall på anmälan av en part antecknas i registret att den tidigare anteckningen avförs ur registret. Vid anmälan skall avskrift av domen med lagakraftbevis ges in. Förordning (1982:515). 18 § Filialregistret inrättas enligt lösbladssystem. Varje blad förses med en rubrik som innehåller filialens firma och det nummer under vilket filialen förs in i registret. Vid varje inskrivning anges, i fortlöpande följd för varje filial, numret på inskrivningen. I registret antecknas den dag då uppgiften förs in i registret och den dag då uppgiften kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Förordning (1982:515). 19 § Till filialregistret hör en förteckning, där filialerna förs in i alfabetisk ordning med uppgift om det nummer under vilket varje filial förts in i registret. Om en filials firma ändras eller om en filial avförs ur registret, antecknas även detta i den alfabetiska förteckningen. Förordning (1982:515). 20 § I en kungörelse enligt 26 § andra stycket lagen (1968: 555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket skall anges dagen för införandet i registret, den filial som åsyftas, den ort där filialkontoret är beläget och den anteckning som gjorts i registret om innehållet av anmälan eller andra uppgifter. Förordning (1982:515). 21 § Avgifter för registrering och dess kungörande utgår med, a) när anmälan görs för registrering av en filial, 750 kronor, b) när anmälan till eller anteckning i registret i övrigt sker, 450 kronor. Avgift erläggs ej för registrering eller kungörande som sker efter anmälan om enbart adressändring eller efter anmälan enligt 17 § eller efter anmälan som enligt 24 § lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket görs av en borgenär eller av den, vars rätt är beroende av att det finns någon som får företräda filialen. Om registrering vägras, skall den erlagda avgiften för anmälan återlämnas sedan beslutet vunnit laga kraft. Även när registreringsanmälan återkallas innan beslut meddelats, skall den erlagda avgiften för anmälan återlämnas. Förordning (1990:809). 21 § Avgifter för registrering och dess kungörande utgår med, a) när anmälan görs för registrering av en filial, 400 kronor, b) när anmälan till eller anteckning i registret i övrigt sker, 150 kronor. Avgift erläggs ej för registrering eller kungörande som sker efter anmälan om enbart adressändring eller efter anmälan enligt 17 § eller efter anmälan som enligt 24 § lagen (1968: 555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket görs av en borgenär eller av den, vars rätt är beroende av att det finns någon som får företräda filialen. Om registrering vägras, skall den erlagda avgiften för anmälan återlämnas sedan beslutet vunnit laga kraft. Även när registreringsanmälan återkallas innan beslut meddelats, skall den erlagda avgiften för anmälan återlämnas. Förordning (1982:515). Gemensam bestämmelse 22 § Om en handling i ett ärende som avses i denna förordning är avfattad på ett främmande språk, skall sökanden på begäran av den myndighet som behandlar ärendet ge in en bestyrkt svensk översättning av handlingen. Förordning (1982:515). Överklagande av vissa beslut 23 § Beslut som avses i 32 § andra stycket lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket får överklagas genom besvär, hos kommerskollegium om beslutet fattats av länsstyrelsen, och i övrigt hos regeringen. Förordning (1982:515).