Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:380 · Visa register
Kungörelse (1968:380) med särskilda bestämmelser i fråga om jordregister och fastighetsbok för vissa delar av Kopparbergs län
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1968-05-28
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:127
Upphävd: 1990-05-01
1 § Vid sammanläggning enligt lagen den 17 juni 1932 (nr 223) med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län skall, om fastighet som ingår i sammanläggningen ej är upptagen i särskilt rum i lagfartsboken, föreskriven anteckning i lagfartsboken om sammanläggningen göras i närmast lediga rum på det upplägg till vilket fastigheten hör eller, om fastigheten är upptagen i överskriften till upplägget, i överskriften. Sedan förordnande om sammanläggning enligt nyss angivna lag vunnit laga kraft, skall de handlingar som behövs för ändring i jordregistret med anledning av sammanläggningen överlämnas till överlantmätaren. 2 § Har sammanläggning som avses i 1 § ägt rum, skall fastigheterna i skifteslaget upptagas på nya upplägg i jordregistret, i den mån eljest föreskriven registrering med anledning av sammanläggningen ej lämpligen kan ske. På varje nytt upplägg som tillkommer enligt första stycket upptages lämpligt antal fastigheter. Bestämmelserna om jordregisterenhet i förordningen den 13 juni 1908 (nr 74) angående jordregister äger motsvarande tillämpning i fråga om fastighet som upptages på sådant upplägg. Upptages flera fatigheter på samma upplägg anses de tillsammans som en jordregisterenhet. Fastigheternas gamla upplägg eller rum överlinjeras med rött. Sedan sammanläggning som avses i 1 § ägt rum skall jordtal ej vidare redovisas för fastigheterna i skifteslaget. 3 § När uppgift inkommit till inskrivningsdomaren om ändring i jordregistret på grund av sammanläggning som avses i 1 §, skall fastighetsbok enligt lagen den 3 juni 1932 (nr 169) om uppläggande av nya fastighetsböcker för landet uppläggas för fastigheterna i skifteslaget. Har till följd av äldre bestämmelser om jordregister sammanläggning som avses i 1 § ej föranlett ändring i registret, skall ny fastighetsbok uppläggas, när uppgift inkommit om ändring i jordregistret på grund av laga skifte vid vilket sammanläggningen ägt rum. I fall som avses i första stycket behöver lagfart eller inskrivning om att ansökan om lagfart är vilande ej överföras till upplägg i ny fastighetsbok, om ny lagfart skall sökas enligt lagen den 17 juni 1932 (nr 226) med särskilda bestämmelser om lagfart inom vissa delar av Kopparbergs län. 4 § Har vid laga skifte till rubbning av storskifte enligt lagen med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län gemensam ägolott för flera fastigheter utlagts med stöd av 13 § nämnda lag, införes ägolotten som fastighet i jordregistret, om det är lämpligt med hänsyn till redovisnigen vid skiftet och övriga förhållanden. Ägolott som skall införas i jordregistret som fastighet enligt första stycket upptages på upplägget för någon av de fastigheter för vilka ägolotten utlagts. Ägolotten åsättes närmast lediga registernummer. I rummen för de fastigheter för vilka ägolotten utlagts överlinjeras uppgifterna i kolumnerna 2--11 med rött och införes i kolumn 18 uppgift om den nya fastighetens registerbeteckning. Övergångsbestämmelser 1968:380 Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1968. Genom kungörelsen upphäves kungörelsen den 17 juni 1932 (nr 227) med särskilda bestämmelser i vissa fall i fråga om jordregister och kungörelsen den 17 juni 1932 (nr 228) med särskilda bestämmelser om förande av fastighetsbok innom vissa delar av Kopparbergs län. Kungörelsen med särskilda bestämmelser i vissa fall i fråga om jordregister skall dock fortfarande gälla i fråga om laga skifte som avslutats före den 1 januari 1968. I fråga om laga skifte som påbörjats men icke avslutats före den 1 januari 1968 får lantmäteristyrelsen, om särskilda skäl föreligger, förordna att nämnda kungörelse alltjämt skall gälla.