Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:351 · Visa register
Kungörelse (1968:351) om måltidspriser vid personalserveringar inom statlig verksamhet, m.m.
Departement: Civildepartementet PP
Utfärdad: 1968-05-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 1986:551
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:1109
Upphävd: 1991-01-01
1 § Måltidspriserna vid de personalserveringar som försvarsmaktens förband driver fastställes av försvarets materielverk med utgångspunkt i kostnader för livsmedel och personal. I personalkostnaderna inräknas pensions och socialförsäkringskostnader. Beräkningen avser kostnaderna vid självservering från disk. De måltidspriser som materielverket fastställer för normalportion vid nämnda personalserveringar tillämpas även för anställda vid statliga civila inrättningar av internatkaraktär, såsom sjukhus samt vissa anstalter och skolor, om serveringen drives av myndigheten. Tillämpas annan serveringsform än självservering från disk, täckes den merkostnad som uppkommer på grund därav genom höjning av måltidspriserna. Statens arbetsgivarverk får dock efter framställning av myndigheten medge att höjning ej skall ske, om särskilda skäl föreligger för den använda serveringsformen. Är kosthållet för de anställda eller för viss eller vissa grupper av dessa av högre standard än som i övrigt tillämpas vid förbandet eller inrättningen, höjes måltidspriserna med hänsyn till detta. Höjning av måltidspris enligt andra eller tredje stycket bestämmes av myndigheten efter samråd med materielverket. Föreligger skattskyldighet enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt, skall måltidspris höjas med belopp som motsvarar skatten. Förordning (1981:969). 2 § Driver annan statlig myndighet än som avses i 1 § personalservering, bestämmer myndigheten måltidspriserna med utgångspunkt i kostnader för livsmedel och personal samt för de kassaapparater, kontorsmaskiner och telefoner som behövs för driften av serveringen. I personalkostnaderna inräknas pensions- och socialförsäkringskostnader. Föreligger skattskyldighet enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt, skall måltidspris höjas med belopp som motsvarar skatten. Drives personalservering vid statlig myndighet av de anställda eller genom entreprenör, tillhandahåller myndigheten utan kostnad serverings-, köks- och ekonomilokaler med behövlig inredning och utrustning, värme, vatten, lyse och elkraft eller annan driftsenergi. I behövlig utrustning inräknas ej servis eller bestick för engångsbruk. Myndigheten bekostar vidare städning av serveringslokaler. Myndigheten bekostar ej de kassaapparater, kontorsmaskiner och telefoner som behövs för driften av serveringen. I den utsträckning det är möjligt får personalservering som avses i denna paragraf utnyttjas även av anställda vid annan statlig myndighet. För dessa tillämpas samma priser som gäller för de anställda hos den myndighet där serveringen finns. Myndigheten får härutöver medge att servering får ske också till andra än statsanställda, men bara om det sker till priser som ansluter till marknadspriserna på orten. Myndigheten skall på lämpligt sätt kontrollera att inga andra än statsanställda serveras till subventionerat pris. Förordning (1981:969). 3 § Statens arbetsgivarverk skall verka för att frågor som avses i denna förordning handläggs så enhetligt som möjligt. Förordning (1986:551).