Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:745 · Visa register
Kungörelse (1968:745) om tillämpning av avtal den 17 september 1966 mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Departement: Finansdepartementet S4
Utfärdad: 1968-11-20
Övrigt: Bilagor finns inte med här.
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:642
Upphävd: 2007-01-01
Kungl. Maj:t har, med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), 20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom. lagen samma dag (nr 577) om statlig förmögenhetsskatt, funnit gott förordna, /k/ dels /-k/ att ett mellan Sverige och Peru den 17 september 1966 ingånget avtal, vars innehåll framgår av bilaga 1 till denna kungörelse, för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet skall lända till efterrättelse för Sveriges del, /k/ dels /-k/ att vid tillämpningen av avtalet skall iakttagas de anvisningar som är fogade till kungörelsen som bilaga 2. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.) Övergångsbestämmelser 2006:642 Enligt riksdagens beslut föreskrivs att kungörelsen (1968:745) om tilllämpning av avtal den 17 september 1966 mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet skall upphöra att gälla vid utgången av år 2006. Den upphävda kungörelsen skall dock fortfarande tillämpas beträffande a) skatt på inkomst som förvärvas före den 1 januari 2007, och b) skatt på förmögenhet som tas ut vid 2006 eller tidigare års taxeringar.