Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:732 · Visa register
Kungörelse (1967:732) om tillämpning av avtal den 29 maj 1961 mellan Sverige och Republiken Sydafrika för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1967-12-01
Övrigt: Bilagor finns inte med här.
1 § Avtalet den 29 maj 1961 mellan Sverige och Republiken Sydafrika för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap skall lända till efterrättelse för Sveriges del. /n1/ //n1// Ang. avtalets lydelse se bilaga fogad till 1962:501. 2 § Anstånd enligt 3 § kungörelsen den 1 december 1967 (nr 721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning får medges med högst så stor del av skatten, som vid proportionell fördelning av hela det beräknade skattebeloppet på den egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Sverige, och den egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Republiken Sydafrika, kan antagas belöpa på sistnämnda egendom (jfr art. IV--IX). 3 § Om åtgärd av beskattningsmyndighet i Republiken Sydafrika medfört beskattning som strider mot avtalets principer, kan den som träffats av beskattningen hos Kungl. Maj:t ansöka om att åtgärd vidtages från svensk sida för att undvika sådan beskattning under förutsättning att den avlidne enligt avtalet skall anses ha haft hemvist i Sverige vid sin död (jfr art. XI). Ansökan skall göras inom två år efter det sökanden fick kännedom om den slutliga innebörden av beskattningsåtgärden. Övergångsbestämmelser 1967:732 Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968. Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo efter den som avlidit efter den 16 augusti 1962. Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 14 september 1962 (nr 501) om tillämpning av ett mellan Sverige och Republiken Sydafrika den 29 maj 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskap.