Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:258 · Visa register
Förordning (1967:258) med instruktion för vägverket
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1967-05-25
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1074
Upphävd: 1989-01-01
Inledande bestämmelse 1 § Allmänna verksstadgan 1965:600) skall, med undantag av 9 § andra stycket, 15 § andra stycket och 17 § tillämpas på vägverket. Förordning (1983:105). Uppgifter 2 § Vägverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om väghållning. Verket utövar även tillsyn över enskilda järnvägar, spårvägar och tunnelbanor. Det åligger vägverket särskilt att handha den väghållning som ankommer på staten, att handlägga ärenden om sådan väghållning som ankommer på kommuner som förordnats till väghållare, att handlägga ärenden om enskilda vägar, att såvitt gäller väg- och gatufrågor delta i trafiksäkerhetsarbetet och i planering och utförande av beredskapsarbeten, att handlägga ärenden om bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar. Förordning (1985:816). 3 § Vägverket skall varje år före den 1 juli till kommunikationsdepartementet lämna en berättelse om verksamheten under det senaste kalenderåret. Förordning (1985:687). 4 § Verksamheten i fred skall bedrivas så, att även de krav som totalförsvaret i krig uppställer i största möjliga utsträckning kan tillgodoses. Vägverket skall därvid samråda med överbefälhavaren, civilförsvarsstyrelsen, överstyrelsen för ekonomiskt försvar och transportrådet. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar skall hållas underrättad om beredskapsplanläggningen på det ekonomiska försvarets område. Under beredskapstillstånd och krig skall vägverket främst tillgodose totalförsvarets krav. Förordning (1983:105). 5 § Vägverket skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m. Förordning (1987:432). 6 § Vägverket får sälja respektive avskriva lös egendom som inte behövs eller inte längre är användbar för sitt ändamål eller som gått förlorad genom olyckshändelse eller förkommit på något annat sätt. Förordning (1983:105). 7 § Har kläder eller andra personliga tillhörigheter skadats för eller förlorats av en anställd under tjänsteutövning eller vid förvaring på en plats som anvisats av vägverket, får verket ersätta honom. Förordning (1983:105). 8 § Vägverket får biträda kommuner eller enskilda med utlåtanden, undersökningar eller andra arbeten, om det är av allmänt intresse för vägväsendet. För sådana uppdrag får vägverket ta ut ersättning enligt de grunder som fastställs av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av verket. Förordning (1983:105). 9 § Vägverket företräder staten inom sitt verksamhetsområde om annat inte följer av särskilda föreskrifter. Förordning (1983:105). 9a § Vägverket skall samråda med transportforskningsdelegationen i frågor om forskning och utveckling som rör transporter, trafik och trafiksäkerhet. Förordning (1983:105). Organisation 10 § Vägverket leds av en styrelse som består av sex personer. I styrelsen ingår verkets generaldirektör. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Kungörelsen 1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. skall tillämpas på vägverket. Förordning (1983:105). 11 § Generaldirektören är chef för vägverket. Inom vägverket finns en generaldirektörens stab, tre vägavdelningar benämnda region norr, region öst och region sydväst, sex serviceavdelningar, en för ekonomi, en för administration, en för planering och projektering, en för material- och konstruktionsteknik, en för drift- och byggproduktion och en för automatisk databehandling (ADB). Vägverket beslutar om inrättande av internstyrelser och råd. Chef för var och en av generaldirektörens stab, vägavdelningarna och serviceavdelningarna är en direktör. Samtliga serviceavdelningar, utom serviceavdelningen för ekonomi, förestås gemensamt av en direktör. En av direktörerna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1985:687). 12 § För den regionala verksamheten finns en vägförvaltning i varje län samt byggnadsdistrikt till det antal och med de gränser regeringen bestämmer. Varje vägförvaltning förestås av en vägdirektör och varje byggnadsdistrikt förestås av en byggnadsdirektör. Vägdirektörerna och byggnadsdirektörerna är underställda en direktör för en vägavdelning. Vidare finns projekteringskontor till det antal och med de gränser regeringen bestämmer. Förordning (1985:687). 13 § Hos vägverket finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. I mån av behov och tillgång på medel får vägverket anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1983:105). Ärendenas handläggning 14 § Av styrelsen avgörs 1. viktigare författningsfrågor, 2. viktigare frågor om vägverkets organisation och arbetsformer, 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse, 4. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen. Styrelsen företräder de aktier som förvaltas av verket. Förordning (1985:687). 15 § Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst en av de andra i 10 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden, generaldirektören och minst en av de andra ledamöterna. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:1059). 16 § Vid verket finns en disciplinnämnd, som prövar frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning. Nämnden består av generaldirektören, den direktör som förestår serviceavdelningen för administration och en annan direktör som generaldirektören bestämmer. Generaldirektören är ordförande. Förordning (1986:1059). 17 § Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen eller enligt 16 §, avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden som avses i första stycket inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (1983:105). 18 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden. Förordning (1983:105). 19 § När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den direktör som generaldirektören bestämmer. Förordning (1985:687). 20 § I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar. Förordning (1983:105). 21 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 17 § andra stycket avgörs utan föredragning. Föredragningen av ett ärende ankommer på direktören för det ansvarsområde dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören få överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen. En direktör har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans ansvarsområde föredras av någon annan. Förordning (1985:687). 22 § har upphävts genom förordning (1986:1059). 23 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig. Förordning (1983:105). 24 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena. Revision 25 § Vägverket skall genom revision övervaka att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt samt i överensstämmelse med meddelade riktlinjer. Vidare skall verket låta granska verkets räkenskapshandlingar. Förordning (1983:105). 26 § Vägverket skall pröva anmärkningar som framställts vid revisionen. Vägverket får lämna anmärkning utan vidare åtgärd, om det anmärkta förfarandet varit till fördel för verket eller rimligt från dess synpunkt eller om det finns andra särskilda skäl. Förordning (1983:105). Tjänstetillsättning m.m. 27 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år. Efter anmälan av generaldirektören tillsätter regeringen tjänster som 1. direktör för generaldirektörens stab, 2. direktör för vägavdelning, 3. direktör för serviceavdelningen för ekonomi, 4. gemensam direktör för övriga serviceavdelningar, 5. vägdirektör, 6. byggnadsdirektör. Andra tjänster tillsätts av vägverket. Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören. Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för högst tre år. Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande meddelas av regeringen för högst tre år. Förordning (1985:687). 28 § Vägverket får tillsätta även annan icke ordinarie tjänst än som anges i 9 § anställningsförordningen 1965:601) utan att tjänsten kungjorts ledig till ansökan. Förordning (1977:867). Semester och annan ledighet 29 § Förläggningen av personalens semester bestäms av vägverket. Annan ledighet än semester beviljas av vägverket. Förordning (1983:105). Besvär 30 § Beslut som meddelats av en vägdirektör eller byggnadsdirektör får överklagas genom besvär hos styrelsen eller överordnad chef som styrelsen bestämmer. Vad som sagts nu gäller dock inte beslut av vägdirektör i egenskap av chef för statlig väghållningsmyndighet. I fråga om talan mot sådana beslut finns särskilda bestämmelser. I fråga om ett sådant beslut om tjänstetillsättning eller ett sådant beslut att inte tillsätta en tjänst som tillkännages genom anslag räknas besvärstiden från den dag då anslaget skedde hos den chef som meddelat beslutet. Detsamma gäller beslut om långtidsvikariat som tillsätts i samma ordning som tjänsten. Förordning (1983:105). Övriga bestämmelser 30 a § Bestämmelserna i 9 § första stycket allmänna verksstadgan 1965:600) om tjänsteresor skall gälla även sådana resor utom landet. Förordning (1983:105). 31 § Vägverkets registrators- och kassakontor skall hållas öppna minst fem timmar varje arbetsdag förlagda på det sätt som verket bestämmer. Är arbetstiden en viss dag kortare än sex timmar eller får den till en viss dag förlagda arbetstiden arbetas in enligt föreskrifter i kollektivavtal, får verket bestämma om öppethållande. Förordning (1982:204). 32 § När det krävs för att undvika fara eller för att upprätthålla ordning i tjänsten, får tjänsteman försätta den som lyder under honom ur tjänstgöring. Sådan åtgärd skall ofördröjligen anmälas till närmaste förman. Förordning (1983:105). 33 § Om medverkan av vägdirektören och annan tjänsteman vid vägförvaltningen i handläggningen i länsstyrelsen av ärenden som rör väg- och trafikväsendet finns bestämmelser i förordningen (1986:1122) med länsstyrelseinstruktion. Vägdirektören eller annan tjänsteman vid vägförvaltningen som vägdirektören utser är skyldig att på begäran av länsvägnämnden närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Förordning (1986:1126).