Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:216 · Visa register
Sameskolförordning (1967:216)
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1967-05-18
Omtryck: SFS 1992:741
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:205
Upphävd: 1995-07-01
Inledande bestämmelser 1 § Bestämmelser om sameskolan finns i skollagen (1985:1100). Denna förordning innehåller vissa ytterligare föreskrifter om sameskolan. I 63 a--65 §§ finns föreskrifter om samisk undervisning som integreras med under visning i grundskolan. Förordning (1992:741). 2 § Sameskolan bedrivs vid de olika enheter som Sameskolstyrelsen bestämmer. En enhet kallas i denna förordning sameskola. En sameskola får endast inrättas inom ramen för tillgängliga medel. Förordning (1994:889). 3 § Till sameskola kan vara knutet ett elevhem. 4 och 5 §§ har upphävts genom förordning (1986:577). 6 § Sådana uppgifter i fråga om skolhälsovård, som enligt skollagen (1985:11 00) sköts av staten som huvudman för sameskolan, får i stället fullgöras av en kommun eller ett landsting om sameskolstyrelsen oc h kommunen eller landstinget är ense om detta. Förordning (1992:741). 6 a § När det i denna förordning hänvisas till grundskoleförordningen (1988: 655) skall föreskrifter om styrelsen för utbildningen avse sameskolstyrelsen. Föreskrifter om rektor skall avse skolchefen. Förordning (1992:741). 7 § har upphävts genom förordning (1991:1086). 8 § har upphävts genom förordning (1986:577). Arbetets anordning i sameskolan 9 § Sameskolan omfattar sex årskurser. Förordning (1992:741). 10 § Föreskrifterna om utbildningens organisation och om särskilda stödinsatser i 4 och 5 kap. grundskoleförordningen (1988:655) gäller i tillämpliga delar vid sameskola, om inte något annat följer av 10 a--1 2 och 15 a §§ eller andra föreskrifter som regeringen meddelar. 10 a § Samlad skoldag får efter beslut av sameskolstyrelsen och inom ramen för tillgängliga medel införas vid sameskola. 11 § Vid sameskolan tillämpas 1980 års läroplan för grundskolan varvid dock a) undervisningen i de ämnen som Statens skolverk (Skolverket) bestämmer skall beröra även frågor av betydelse för samernas kultur och levnadsförhållanden, b) undervisningen meddelas på svenska och samiska, c) ämnet samiska förekommer i samtliga årskurser. För elever som tagits in i sameskolan med stöd av särskilda skäl enligt 8 kap. 3 § skollagen (1985:1100) kan undervisningen på samiska och undervisningen i ämnet samiska bytas ut mot annan undervisning. 12 § Närmare bestämmelser om läroplan för sameskolan utfärdas av Statens skolverk (Skolverket). Förordning (1992:741). 13--15 §§ har upphävts genom förordning (1987:711). 15 a § Av 8 kap. 4 § skollagen (1985:1100) framgår att utbildningen i sames kolan skall vara avgiftsfri för eleverna och att dessa utan kostnad skall ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I sameskolorna används läromedel med den innebörd som anges i 1 kap. 2 § grundsk oleförordningen (1988:655). Särskild vikt skall läggas vid att eleverna i undervisningen har tillgång till läromedel som täcker väsentliga delar av ett ämne, en ämnesgrupp eller ett kursmoment enligt läroplanen och som är ägnade att ge fasthet och sammanhang i s tudierna. Förordning (1992:741). 15 b § har upphävts genom förordning (1991:1086). Intagning 16 § I 8 kap. 6 § andra stycket skollagen (1985:1100) finns föreskrifter om intagning av elever i sameskolan. Ansökan om intagning görs av vårdnadshavarna hos sameskolstyrelsen på det sätt styrelsen bestämmer. 17 § har upphävts genom förordning (1992:741). Elever 18 § Föreskrifterna om elever i 6 kap. 3--6 och 22--25 §§ grundskoleförordningen (1988:655) skall tillämpas vid sameskola. 19 § har upphävts genom förordning (1986:577). Sameskolstyrelsen Uppgifter 20 § Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och därtill hörande verksamhet. Styrelsen skall även genom yttrande och förslag främja och utveckla samiska und ervisningsinslag i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Styrelsen skall också främja utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning. Styrelsen bör bistå kommunerna när det gäller uppsökande verksamhet bland samer samt informera om sameskolan och om samiska undervisningsinslag i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Förordning (1993:1040). 21 § Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskole- och fritidshemsverksamheten för samiska barn. Förordning (1993:1040). 22 § Sameskolstyrelsen skall årligen till Skolverket lämna förslag till anslagsf ramställningar i fråga om sameskolorna och styrelsens kansli. Sammansättning 23 § Sameskolstyrelsen består av fem personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Organisation 24 § Till sameskolstyrelsen är knutet ett kansli som leds av en skolchef. Skolchefen skall biträda sameskolstyrelsen i dess verksamhet och närmast under s tyrelsen leda sameskolorna. Skolchefen skall särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Förordning (1992:741). 25 § har upphävts genom förordning (1993:552). 26 § Hos sameskolstyrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. I mån av behov och tillgång på medel får styrelsen anlita utomstående för särskilda uppdrag. Verksförordningens tillämpning 27 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på s ameskolstyrelsen: 14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning, 16 § om interna föreskrifter, 17 § om inhämtande av uppgifter, 18 § om ärendeförteckning, 28 § om vem som får begära in förklaringar m.m., 29 § om myndighetens beslut. Sameskolstyrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100). Ärendenas handläggning 28 § Sameskolstyrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andr a ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. 29 § Om ett ärende är så brådskande att sameskolstyrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många andra ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet i nä rvaro av skolchefen. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. 30 § Sameskolstyrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till skolchefen att på styrelsens vägnar avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen. 31 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 30 § inte behöver föredras. 32 § I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor. 33 § har upphävts genom förordning (1986:992). 34 och 35 §§ har upphävts genom förordning (1988:737). Tjänstetillsättning m. m. 36 § Av 2 kap. 1 § 2 sametingslagen (1992:1433) följer att Sameskolstyrelsens ledamöter utses av Sametinget. Ledamöterna utses för en bestämd tid. Sametinget utser ordförande för en bestämd tid. Sameskolstyrelsen utser inom sig vice ordförande för en bestämd tid. Förordning (1993:552). 36 a § Tjänsten som skolchef tillsätts med förordnande tills vidare av Sametinget efter förslag av Sameskolstyrelsen. Andra tjänster hos Sameskolstyrelsen tillsätts av styrelsen. Förordning (1993:552). 37 § Behörig till tjänst som skolchef är den som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt. 38 § Personal som under skolchefen fullgör uppgifter av pedagogisk art skall ha erforderlig pedagogisk insikt. Förordning (1993:552). 39 § Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande, när det gäller skolchefen. Förordning (1994:889). 40 § har upphävts genom förordning (1993:552). Samverkansformer Allmän föreskrift 41 § I 41 a § finns allmänna föreskrifter om samverkan mellan olika intressegrupper. I 41 b--41 e §§ finns särskilda föreskrifter om elevvårdskonferens och klassråd. Samverkan 41 a § Formerna för samverkan mellan olika intressegrupper inom varje sameskola skall utvecklas med beaktande av de lokala förhållandena. Detta gäller i den mån det inte enligt författning eller kollekti vavtal gäller särskilda bestämmelser för behandling av en viss fråga. Elevvårdskonferens 41 b § Det skall finnas en elevvårdskonferens för att behandla elevvårdsfrågor. 41 c § I elevvårdskonferensen skall som ledamöter ingå 1. skolchefen, 2. företrädare för elevvården, 3. berörd klassföreståndare och annan berörd personal. Skolchefen beslutar om den närmare sammansättningen av elevvårdskonferensen. Sko lchefen eller den arbetstagare som skolchefen utser är ordförande. Skolchefen får sätta någon annan arbetstagare i sitt ställe. Elevvårdskonferensen får tillåta att även andra än ledamöter är närvarande och yttrar sig vid sammanträdena. 41 d § Elevvårdskonferensen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är nä rvarande. Vid sammanträde med elevvårdskonferensen förs protokoll. Klassråd 41 e § För varje klass i sameskolan skall det finnas ett klassråd. Ledamöter i klassrådet är samtliga elever i klassen och deras klassföreståndare. Klassrådet skall behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. Personal vid sameskolorna Allmänna föreskrifter 42 § Vid anställning av personal gäller följande. Sameskolstyrelsen bör anmäla den lediga anställningen till den offentliga arbetsförmedlingen, om det inte framstår som onödigt. Om en sådan anmälan inte görs skall styrelsen informera om den lediga anställningen genom anslag hos styrelsen och i vederbörande skola. Förordning (1994:889). Skolledning 43 § Sameskolstyrelsen bestämmer hur ledningen av varje sameskola närmast under skolchefen skall utformas. Den eller de personer som utses för uppgiften skall genom utbildning och erfarenhet ha förvärvat pedag ogisk insikt. Förordning (1992:741). 44--46 §§ har upphävts genom förordning (1987:711). Lärare 47 § Sameskolstyrelsen får inrätta lönetjänster som lärare och arvodestjänster som timlärare vid sameskolan i den omfattning som fordras för att uppehålla undervisningen. Förordning (1992:741). 48 § För lärare med en tjänst som tillsatts med konstitutorial eller med ett sådant förordnande på vilket äldre bestämmelser om konstitutorial skall tillämpas skall tjänstgöringen tills vidare vara förlagd ti ll en viss sameskola. Förläggningen av tjänstgöringen får ändras om det fordras på grund av omorganisation av sameskolan eller om det anna rs finns särskilda skäl till det. Förordning (1992:741). 49 § Lärare är skyldiga att fullgöra uppgifter som hör samman med den utbildning som deras tjänstgöring omfattar samt andra uppgifter som ligger inom ramen för deras yrkeskvalifikationer och som stämmer överens med deras roll enligt läroplan eller föreskrifter i andra författningar. Förordning (1992:741). 50 § En lärare är på uppdrag skyldig att 1. vara klassföreståndare enligt 51 §, 2. biträda vid lärarutbildning vid den sameskola där läraren tjänstgör. Förordning (1992:741). 51 § Klassföreståndaren har det allmänna ansvaret för en klass eller en särskild undervisningsgrupp. Klassföreståndaren skall särskilt leda elevvården inom klassen. Klassföreståndaren skall biträda skolledningen i frågor som rör klassen eller gruppen. Förordning (1992:741). 52 § Sameskolstyrelsen får föreskriva att insikt i samiska ger företräde till tjänst som lärare vid sameskolan. 53 § I en lönetjänst som lärare får det som fyllnadstjänstgöring ingå tjänst göring som lärare vid någon annan skolform inom det offentliga skolväsendet. I en tjänst som lärare i musik får det även ingå fyllnadstjänstgöring vid en kommunal musikskola. Förordning (1992:741). 54 § En lärare med en tjänst som tillsatts med konstitutorial eller med ett förordnande på vilket äldre bestämmelser om konstitutorial skall tillämpas skall, om det inte finns särskilda skäl till avvikelse, ha företräde till tjänstgöring vid den sameskola där tjänsten är inrättad framför 1. i tjänsten yngre sådana lärare, 2. lärare som är förordnade tills vidare eller har tidsbegränsat förordnande, 3. lärare vid andra skolor eller läroanstalter. Förordning (1992:741). 55 § Vid tillsättning av tjänst som lärare skall föreskrifterna om anställning av lärare i 2 kap. 3--5 §§ skollagen (1985:1100) tillämpas, om något annat inte följer av andra stycket. Timlärare som uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 § skollagen får förordnas tills vidare längst till en viss tidpunkt under läsåret. I annat fall skall förordnandet meddelas tills vidare dock längst till en viss tidpunkt under terminen. Förordning (1993:552). Annan personal 56 § I 14 kap. 2 § tredje stycket skollagen (1985:1100) föreskrivs att det för skolhälsovården skall finnas skolläkare och skolsköterska. Vid sameskolan finns tjänster för annan personal i mån av behov och tillgång på medel. Förordning (1992:741). Övriga föreskrifter 57 § En lärare har rätt att på begäran få tjänstgöringsbetyg. För lärare som under läsåret tjänstgjort högst 60 dagar får i stället intyg utfärdas om tjänstgöringens art och omfattning. Förordning (1992:741). 58 § har upphävts genom förordning (1992:741). 59--61 §§ har upphävts genom förordning (1991:1086). Överklagande 62 § Beslut av Sameskolstyrelsen i personalärenden enligt denna förordning får överklagas hos Skolverket, om beslutet gäller 1. fråga om att tillsätta en tjänst, 2. ändring av tjänstgöringens förläggning för en lärare med stöd av 48 §, 3. en lärares fyllnadstjänstgöring. Förordning (1993:552). 62 a § Beslut av sameskolstyrelsen i andra ärenden enligt denna förordning än pe rsonalärenden får överklagas hos Skolverket. 63 § Beslut av Skolverket i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas. Integrerad samisk undervisning 63 a § En kommun får anordna samisk undervisning för samiska elever vid sin grun dskola, om avtal härom träffas mellan kommunen och sameskolstyrelsen. Med samisk undervisning avses undervisning med samiska inslag och undervisning i ämnet samiska utöver den undervisning som anordnas i samiska som hemspråk. 63 b § Utbildningen för de samiska eleverna skall integreras med motsvarande utb ildning för andra elever i grundskolan. Den samiska undervisningen får även förläggas till icke timplanebunden tid under skoldagen. 64 § Lärare för den samiska undervisningen anställs av styrelsen för utbildningen efter samråd med sameskolstyrelsen. Därvid gäller föreskrifterna om lärare i 2 kap. 3--5 §§ skollagen (1985:1100). 65 § Sameskolstyrelsen skall årligen i samband med förslag till anslagsframställ ningar redovisa omfattningen och erfarenheterna av verksamheten med integrerad samisk undervisning. Övergångsbestämmelser 1993:552 Denna förordning träder i kraft, i fråga om 25, 38, 55 och 62 §§, den 1 juli 1993, och i övrigt den 1 januari 1994.