Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1966:431 · Visa register
Instruktion (1966:431) för vapenfrinämnden;
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1966-06-03
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1038
Upphävd: 1988-12-01
Inledande bestämmelser 1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 3 samt 15 och 16 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna instruktion, tillämpas på vapenfrinämnden. Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan nämndens ordförande och i övrigt chefen för nämndens kansli. Kungörelse (1971:359). Uppgifter 2 § Nämnden handlägger ärenden som avses i 10 och 13 §§ lagen den 3 juni 1966 (nr 413) om vapenfri tjänst. 3 § Nämnden skall varje år före den 1 april avge berättelse till chefen för försvarsdepartementet om sin verksamhet under det senaste året. Organisation 4 § Om nämndens sammansättning gälla bestämmelserna i 10 § lagen om vapenfri tjänst. 5 § Hos nämnden finnes ett kansli, som förestås av en chef. Hos nämnden är i övrigt anställd personal i mån av behov och tillgång på medel. I mån av behov och tillgång på medel äger nämnden anlita experter och sakkunniga. Kungörelse (1971:359). Ärendenas handläggning 6 § Bestämmelserna i 11 § lagen om vapenfri tjänst äga tillämpning även när nämnden avgör annat ärende än sådant som avses i 2 § ovan. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt ordföranden eller tjänsteman hos nämnden att avgöra annat ärende än sådant som avses i 2 § ovan, om ärendet icke är av sådan beskaffenhet att det bör avgöras enligt bestämmelserna i 11 § lagen om vapenfri tjänst. 7 § Sammanträde med nämnden hålles i Stockholm, om särskilda skäl icke föranleda att det hålles på annan ort. 8 § Ärende avgöres efter muntlig förhandling eller efter föredragning som ankommer på chefen för kansliet eller särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut kan medges att ärende som handlägges enligt 6 § andra stycket avgöres utan föredragning. Ordföranden äger själv övertaga beredning och föredragning av ärende. Chefen för kansliet äger närvara när ärende föredrages av annan. Kungörelse (1971:359). 9 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:892). 10 § Ordföranden eller chefen för kansliet äger infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden. Kungörelse (1971:359). Tjänstetillsättning 11 § Tjänsten som chef för kansliet tillsättes av Kungl. Maj:t efter anmälan av ordföranden. Övriga tjänster tillsättas och annan personal antages av nämnden. Kungörelse (1971:359). Övriga bestämmelser 12 § har upphävts genom förordning (1980:757).