Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1966:37 · Visa register
Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:37) om statistiska uppgifter från rörelseidkare och ägare till flerfamiljshus
Departement: Civildepartementet DS
Utfärdad: 1966-02-25
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:889
Upphävd: 1993-01-01
1 § Den som inom landet driver rörelse eller äger hus med minst tre bostadslägenheter (flerfamiljshus) är skyldig att på anmodan av statistiska centralbyrån lämna uppgifter enligt denna kungörelse för centralbyråns statistik. Bestämmelserna i denna kungörelse avse icke jordbruk. Kungörelse (1969:548). Uppgifter från rörelseidkare 2 § Rörelseidkare är skyldig att lämna uppgifter om sin rörelse under viss period eller vid viss tidpunkt i fråga om 1) produktion av varor och tillhandahållande av tjänster, 2) förbrukning av varor och anlitande av tjänster, 3) lön och sysselsättning m.m. beträffande anställda, 4) lager- och förrådshållning, 5) investeringar, 6) beställningar, köp, försäljningar och leveranser beträffande varor och tjänster, 7) priser som fordras för pristals- och volymberäkningar. Rörelseidkare är dessutom skyldig att lämna uppgifter om sin rörelse under de två senast förflutna räkenskapsåren eller del av denna tid i fråga om intäkter, kostnader och vinster, omsättning, tillgångar och skulder samt sådant förhållande som fordras för upprättande av statistik över inkomstfördelning, sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden. Vidare är rörelseidkare skyldig att lämna sådana nu nämnda uppgifter om sin rörelse under löpande år som fordras för upprättande av kvartalsstatistik över likviditet, kvartalsstatistik över utländska fordringar och skulder samt halvårsstatistik över rörelseöverskott och omsättning. Kungörelse (1970:543). 3 § Den som driver industriell verksamhet eller bergshantering är skyldig att lämna uppgifter om den drivkraft som användes i rörelsen. Den som driver bergshantering är skyldig att dessutom lämna uppgifter om 1) fyndigheters förvärvande och försvar, 2) olika brytningsmetoder, 3) brutna bergarters genomsnittshalt av olika grundämnen. 4 § Redare av fartyg med en bruttodräktighet av minst 20 registerton och förhyrare av sådant fartyg är skyldig att lämna de uppgifter om rörelsen under de två senast förflutna kalenderåren eller del av denna tid som fordras för upprättande av statistik över sjöfart. 5 § Den som driver hamn, lastageplats eller kanal eller annan vattentrafikled är skyldig att lämna uppgifter om trafik och uppbörd av avgifter under de två senast förflutna kalenderåren eller del av denna tid. 5 a § Den som driver saltsjöfiske i förvärvssyfte (fiskare) är skyldig att lämna uppgifter om fångst, fångstområden, fiskemetod och fisketid. Kungörelse (1974:592). 6 § Den som är uppgiftsskyldig enligt 2--5 a §§ är skyldig att lämna även de ytterligare statistiska uppgifter som fordras för sådan specialundersökning som Kungl. Maj:t föreskriver genom särskilt beslut. Kungörelse (1974:592). Uppgifter från ägare till flerfamiljshus 7 § Ägare till flerfamiljshus är skyldig att lämna sådana uppgifter om fastighetens ekonomiska förhållanden under de två senast förflutna kalenderåren eller del av denna tid som fordras för statistik över fastigheter. Allmänna bestämmelser 8 § Fiskare skall lämna uppgift som avses i 5 a § till statistiska centralbyrån i fråga om fångst som användes i egen rörelse eller till försäljning direkt till enskilda personer, restauranger o.d. I övrigt skall sådan uppgift lämnas till uppköpare eller förmedlare i första handelsledet av fångsten. Denne skall vidarebefordra mottagen uppgift till statistiska centralbyrån. Annan uppgift enligt denna kungörelse skall lämnas till statistiska centralbyrån eller till annan myndighet som centralbyrån bestämmer efter samråd med myndigheten. Uppgift skall lämnas inom tid som centralbyrån föreskriver. Kungörelse (1974:592). 9 § Statistiska centralbyrån skall tillse att uppgiftsskyldig eller den, som har att medverka vid uppgifternas insamlande eller på annat sätt, icke betungas onödigt. 10 § De ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning meddelas av statistiska centralbyrån efter samråd med organisationer eller andra som kan anses företräda de uppgiftsskyldiga. Sådant samråd behövs inte i fråga om obetydliga ändringsföreskrifter. Förordning (1986:455). 11 § Den som underlåter att fullgöra sin uppgiftsskyldighet eller uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken, till penningböter. Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av statistiska centralbyrån. Lag (1991:291). 12 § Den som hos statistiska centralbyrån eller annan myndighet tagit befattning med uppgift som avses i denna kungörelse får ej obehörigen yppa dess innehåll. Förordning (1975:774). Övergångsbestämmelser 1966:37 Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Samtidigt skola följande bestämmelser upphöra att gälla, nämligen kungl. skrivelsen den 22 november 1912 (nr 360) till kommerskollegium angående förändrade bestämmelser i avseende på berättelserna om bergshanteringen samt om industri; kungörelsen den 16 maj 1913 (nr 84) angående skyldighet för vissa näringsidkare att avgiva statistiska uppgifter; kungörelsen den 19 september 1913 (nr 228) angående skyldighet att för vissa hamnar, lastageplatser, kanaler och andra vattentrafikleder avgiva statistiska uppgifter; kungörelsen den 21 april 1950 (nr 133) angående avlämnande av vissa företagsstatistiska uppgifter; kungörelsen den 20 november 1959 (nr 500) om skyldighet att lämna uppgifter för sjöfartsstatistik m.m.; kungörelsen den 6 juni 1962 (nr 420) om överflyttande från kommerskollegium till statistiska centralbyrån av vissa uppgifter; kungörelsen den 26 oktober 1962 (nr 535) om skyldighet för fastighetsägare att lämna vissa uppgifter till statens hyresråd; samt kungörelserna den 28 november 1952 (nr 706), den 30 december 1953 (nr 741), den 8 oktober 1954 (nr 616), den 12 september 1955 (nr 542), den 6 december 1957 (nr 644), den 30 december 1959 (nr 606), den 26 januari 1962 (nr 10), den 17 januari 1964 (nr 5) och den 11 februari 1965 (nr 16) om skyldighet att lämna uppgifter rörande omkostnaderna för fastighetsförvaltning.