Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1966:36 · Visa register
Förordning (1966:36) om vissa uppgifter från näringsidkare
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1966-02-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 1991:290
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:229
Upphävd: 2001-07-01
1 § Den som driver näring inom landet är skyldig att på anmodan av kommerskollegium lämna de uppgifter som fordras för kollegiets befattning med landets råvaru- och bränsleförsörjning, nämligen om 1) produktion av varor och tillhandahållande av tjänster, 2) produktionsförmåga, 3) förbrukning av varor och anlitande av tjänster, 4) lager- och förrådshållning, 5) beställningar, köp, försäljningar och leveranser beträffande varor och tjänster. 2 § Uppgift skall lämnas till kollegiet eller till annan myndighet som kollegiet bestämmer efter samråd med myndigheten. Uppgift skall lämnas inom tid som kollegiet föreskriver. 3 § Kollegiet skall tillse att uppgiftsskyldig eller den, som har att medverka vid uppgifternas insamlande eller på annat sätt, icke betungas onödigt. 4 § Närmare föreskrifter och anvisningar för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av kollegiet. Innan kollegiet meddelar föreskrifter eller anvisningar som innebära icke endast obetydliga förändringar i vad som förut tillämpats, skall kollegiet samråda med organisation eller annan som kan anses företräda de uppgiftsskyldiga. 5 § Den som underlåter att fullgöra sin uppgiftsskyldighet eller uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken, till penningböter. Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av kollegiet. Lag (1991:290). 6 § har upphävts genom förordning (1980:875).