Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1966:436 · Visa register
Kungörelse (1966:436) om undersökning av militära luftfartsolyckor
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1966-07-22
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:717
Upphävd: 1990-07-01
1 § Inträffar vid svenskt militärt luftfartygs nyttjande inom Sverige eller inom område som ej är underkastat någon stats höghetsrätt olyckshändelse som medför att någon avlider eller får allvarlig kroppsskada eller att betydande skada uppstår på fartyget eller egendom som icke befordras därmed, skall undersökning om olyckshändelsen och dess orsaker samt uppkomna skador verkställas av statens haverikommission. Förordning (1978:554). 2 § har upphävts genom förordning (1978:554). 3 § har upphävts genom förordning (1978:554). 4 § har upphävts genom förordning (1978:554). 5 § har upphävts genom förordning (1978:554). 6 § har upphävts genom förordning (1978:554). 7 § har upphävts genom förordning (1978:554). 8 § Bestämmelserna i 11 kap. 10--12 §§ luftfartslagen (1957:297) samt 118 och 120--125 §§ luftfartsförordningen (1986:171) gäller i tillämpliga delar vid undersökning av olyckshändelse som avses i 1 § ovan. Åtgärd som avses i 11 kap. 11 § andra stycket luftfartslagen eller 125 § andra stycket luftfartsförordningen vidtas av försvarsgrenschefen. Rapport enligt 121 §, anmälan enligt 123 § andra stycket eller underrättelse enligt 125 § luftfartsförordningen avges till försvarsgrenschefen. Denne tillhandahåller statens haverikommission experter eller sakkunniga i den mån detta ej äventyrar försvarsmaktens möjligheter att fullgöra andra angelägna uppgifter. Förordning (1986:176). 9 § Inträffar vid svenskt militärt luftfartygs nyttjande inom Sverige eller inom område som ej är underkastat någon stats höghetsrätt olyckshändelse som icke avses i 1 § eller händelse som innebär fara för olycka, skall försvarsgrenschefen låta verkställa den utredning som påkallas av omständigheterna. Anser försvarsgrenschefen olyckshändelsen eller händelsen vara av allvarlig eller svårbedömbar beskaffenhet, skall dock haverikommissionen verkställa undersökning. Närmare föreskrifter för utredning som avses i första stycket utfärdas av chefen för flygvapnet efter samråd med övriga försvarsgrenschefer. 10 § Inträffar olyckshändelse eller händelse som enligt 1 eller 9 § skall undersökas av haverikommissionen, skall försvarsgrenschefen genast underrätta kommissionens ordförande. Inträffar olyckshändelse eller händelse som innebär fara för olycka vid nyttjande av svenskt militärt luftfartyg inom främmande stats område, skall förvarsgrenschefen genast underrätta chefen för försvarsdepartementet. 11 § Berör olyckshändelse eller händelse som innebär fara för olycka militärt luftfartyg som tillhör armén eller marinen, skall chefen för den försvarsgrenen samråda med chefen för flygvapnet, innan han vidtar åtgärd som åligger honom enligt denna kungörelse. Rapport enligt 121 §, anmälan enligt 123 § andra stycket eller underrättelse enligt 125 § luftfartsförordningen (1986:171) skall delges chefen för flygvapnet av chefen för armén eller chefen för marinen. Förordning (1986:176). Övergångsbestämmelser 1966:436 Denna kungörelse träder i kraft den 1 oktober 1966, då kungörelsen den 27 februari 1959 (nr 39) om undersökning av militära luftfartsolyckor skall upphöra att gälla. Äldre bestämmelser äga alltjämt tillämpning på undersökning som påbörjats före denna kungörelses ikraftträdande. 1978:554 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1978. I fråga om undersökning som har påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.