Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1965:738 · Visa register
Förordning (1965:738) med instruktion för domkapitlen
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1965-12-03
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:6
Upphävd: 1989-07-01
Inledande bestämmelser 1 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på domkapitlen: 14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning, 16 § om interna föreskrifter, 17 § om inhämtande av uppgifter, 18 § om ärendeförteckning, 29 § om myndighetens beslut, 30 § om överklagande. Förordning (1988:1096). Uppgifter 2 § Domkapitlen fullgör de uppgifter som ankommer på dem enligt 13 § lagen (1936:567) om domkapitel och 2 § folkbokföringsförordningen (1967:198). Om det beträffande en biskop uppkommer en fråga som avses i 13 § 2--4 mom. lagen om domkapitel skall det domkapitel som biskopen tillhör utan dröjsmål anmäla frågan till ansvarsnämnden för biskopar. Om biskopen inte innehar en tjänst som biskop skall anmälan göras av domkapitlet i det stift inom vilket biskopen har sitt hemvist eller, om biskopen saknar hemvist i riket, av domkapitlet i Uppsala. Förordning (1988:1096). Organisation 3 § Om ledamöter i domkapitel gäller bestämmelserna i 2 § lagen om domkapitel. Förordning (1983:399). 4 § Hos domkapitlet finns en stiftssekreterare. Denne är chef för domkapitlets kansli. Hos domkapitlet finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. I mån av behov och tillgång på medel får domkapitlet anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1983:399). 5 § Tjänstemän hos domkapitlet är skyldiga att biträda stiftsnämnden. Förordning (1983:399). Ärendenas handläggning 6 § Av domkapitlet i plenum avgörs 1) viktigare författningsfrågor, 2) viktigare frågor om domkapitlets organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter, 3) frågor om anslag till domkapitlets verksamhet och andra frågor av större ekonomisk betydelse, 4) frågor om den kyrkliga indelningen, 5) viktigare frågor om den prästerliga organisationen och kyrkomusikerorganisationen eller om tjänstgöringsföreskrifter för präster och kyrkomusiker, 6) viktigare frågor om kyrkobyggnader, kyrkogårdar eller begravningsplatser, 7) frågor om prästexamen, 8) frågor om tillsättning av tjänst som präst eller kyrkomusiker samt av annan tjänst i lägst lönegrad N 12, 9) frågor som avses i 13 § 2--5 mom. lagen (1936:567) om domkapitel och i 2 § andra stycket denna förordning, 10) sådana frågor om avstängning från tjänsten eller läkarundersökning enligt 13 kap. 2 och 3 §§ lagen (1976:600) om offentlig anställning som rör präst, 11) frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning som rör tjänsteman hos domkapitlet eller kyrkomusiker, 12) besvärsmål, 13) andra frågor som biskopen hänskjuter till plenum. Förordning (1988:1096). 7 § I pleniärenden är domkapitlet beslutfört när minst fem eller, om samtliga är ense om beslutet, minst fyra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Om det framförs skiljaktiga meningar vid en överläggning i frågor som avses i 6 § 9--11, tillämpas föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i brottmål med endast lagfarna ledamöter. Om ett pleniärende är så brådskande att domkapitlet inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan biskopen och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får biskopen besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa plenum. Förordning (1986:955). 8 § Ärenden som inte skall avgöras i plenum avgörs av biskopen ensam. Förordning (1983:399). 9 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt tjänsteman att avgöra ärenden eller grupp av ärenden som inte är av det slag att de behöver prövas av biskopen. Förordning (1983:399). 10 § När biskopen är förhindrad att fullgöra sina åligganden fullgörs de av vice preses. När både biskopen och vice preses har förhinder fullgörs biskopens åligganden av den ledamot eller tjänsteman som domkapitlet bestämmer. Förordning (1983:399). 11 § I biskopens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan biskopens medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som domkapitlet har meddelat eller grunder som det tillämpar. Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på biskopstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1983:399). 12 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 9 § avgörs utan föredragning. Föredragningen av ett ärende ankommer på stiftssekreteraren eller på en särskilt förordnad föredragande. En ledamot får efter beslut av biskopen bereda och föredra ett ärende. Biskopen får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av domkapitlet i plenum. Stiftssekreteraren har rätt att närvara när ett ärende föredras av någon annan. Förordning (1983:399). 13 § har upphävts genom förordning (1986:955). 14 § Biskopen får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig. Förordning (1983:399). 15 § Biskopen, stiftssekreteraren eller, efter beslut av biskopen, annan tjänsteman får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena. Förordning (1983:399). Tjänstetillsättning 16 § Bestämmelser om tillsättning av tjänster som stiftssekreterare finns i 12 § lagen (1936:567) om domkapitel. Tjänsterna tillsätts efter förslag av domkapitlet. Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva tjänst som stiftssekreterare. Övriga tjänster tillsätts av domkapitlet. Domkapitlet skall ge stiftsnämnden tillfälle att yttra sig i ärenden om tillsättning av tjänster som stiftssekreterare eller av andra tjänster i lägst lönegrad N 14. Förordning (1988:1028). Övriga bestämmelser 17 § Biskopen bestämmer om förläggningen av sin semester och om annan ledighet för sig själv under högst 30 dagar varje år. 18 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av domkapitlet även i fråga om stiftssekreteraren. Förordning (1983:399).