Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:722 · Visa register
Kommunala beredskapskungörelse (1964:722)
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1964-11-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:166
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:128
Upphävd: 1995-07-01
1 § har upphävts genom förordning (1986:1053). 2 § har upphävts genom förordning (1985:475). 3 § har upphävts genom förordning (1985:475). 4 § har upphävts genom förordning (1985:475). 5 § Kommun eller landstingskommun som enligt 5 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap har fått bistånd i form av personal skall svara för personalens avlöning och andra anställningsförmåner. Förordning (1977:418). 6 § Berörda centrala myndigheter skall efter erforderligt samråd sinsemellan samt med överstyrelsen för civil beredskap, var och en för sitt verksamhets- område meddela allmänna råd för den planläggning och de andra förberedelser som kommuner och landstingskommuner skall vidta enligt 6 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap. Innan länsstyrelsen meddelar förordnande enligt 6 § lagen om kommunal beredskap, skall vederbörande centrala myndighet och överstyrelsen för civil beredskap höras. Förordning (1986:1053). 7 § Beslut enligt 12 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap meddelas av länsstyrelsen. Förordning (1993:246). 8 § har upphävts genom förordning (1986:1053). 9 § Socialstyrelsen skall redan i fred övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens samt det civila hälsoskyddets krigsorganisation och utfärda sådana föreskrifter som fordras för att denna skall få en samordnad inriktning i krig. Därvid har styrelsen att anskaffa materiel för den civila hälso- och sjukvårdsberedskapen samt svara för förvaring, vård och underhåll av denna materiel om inte annat bestämts. Socialstyrelsen samordnar rikets förberedelser för försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel i krig och biträder därvid överstyrelsen för civil beredskap vid handläggningen av försörjningsfrågor på hälso- och sjukvårdens område. Socialstyrelsen skall även sörja för utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal samt personal inom hälsoskyddet för tillgodoseende av krigsorganisationens behov. Socialstyrelsen leder i krig centralt under regeringen den civila hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen får därvid med hänsyn till behovet inom en särskild del av riket eller inom en viss verksamhetsgren av den civila hälso- och sjukvården i krig besluta om utnyttjande av vårdplatser och förflyttning av personal, patienter och förnödenheter samt i övrigt bestämma om de civila hälso- och sjukvårdsresursernas utnyttjande. Motsvarande befogenhet tillkommer inom varje civilområde civilbefälhavaren. Förordning (1986:1053). 10 § Socialstyrelsen skall redan i fred efter samråd med Försvarsmakten, statens räddningsverk, överstyrelsen för civil beredskap och Landstingsför- bundet utfärda föreskrifter om samarbete rörande totalförsvarets hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen och statens naturvårdsverk utövar var och en inom sitt ansvarsområde den centrala ledningen av hälsoskyddet i krig. Inom länet utövas ledningen av länsstyrelsen. Förordning (1994:166). 11 § 1 mom. Vid skärpt beredskap skall den civila hälso- och sjukvården 1. begränsa intagningen på sjukhus till sådana fall som kräver skyndsam vård eller där behovet av sjukhusvård beräknas bli kortvarigt, 2. låta göra byggnadsarbeten och installationer i de lokaler som skall tas i bruk vid krig, och 3. i övrigt vidta förberedelser för att underlätta en fullständig övergång till krigsorganisation. Vid högsta beredskap skall den civila hälso- och sjukvården 1. övergå till krigsorganisation, och 2. skriva ut patienter i största möjliga utsträckning. Förordning (1993:246). 2 mom. Efter bemyndigande av regeringen, får Socialstyrelsen vid skärpt beredskap, efter hörande av Försvarsmakten och Statens räddningsverk, besluta att verksamheten inom den civila hälso- och sjukvården samt hälso- skyddet helt eller delvis skall krigsorganiseras. Förordning (1994:166).