Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:722 · Visa register
Kommunala beredskapskungörelse (1964:722)
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1964-11-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:166
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:128
Upphävd: 1995-07-01
1 § har upphävts genom förordning (1986:1053). 2 § har upphävts genom förordning (1985:475). 3 § har upphävts genom förordning (1985:475). 4 § har upphävts genom förordning (1985:475). 5 § Kommun eller landstingskommun som enligt 5 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap har fått bistånd i form av personal skall svara för personalens avlöning och andra anställningsförmåner. Förordning (1977:418). 6 § Berörda centrala myndigheter skall efter erforderligt samråd sinsemellan samt med överstyrelsen för civil beredskap, var och en för sitt verksamhets- område meddela allmänna råd för den planläggning och de andra förberedelser som kommuner och landstingskommuner skall vidta enligt 6 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap. Innan länsstyrelsen meddelar förordnande enligt 6 § lagen om kommunal beredskap, skall vederbörande centrala myndighet och överstyrelsen för civil beredskap höras. Förordning (1986:1053). 7 § Beslut enligt 12 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap meddelas av länsstyrelsen. Förordning (1993:246). 8 § har upphävts genom förordning (1986:1053). 9 § Socialstyrelsen skall redan i fred övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens samt det civila hälsoskyddets krigsorganisation och utfärda sådana föreskrifter som fordras för att denna skall få en samordnad inriktning i krig. Därvid har styrelsen att anskaffa materiel för den civila hälso- och sjukvårdsberedskapen samt svara för förvaring, vård och underhåll av denna materiel om inte annat bestämts. Socialstyrelsen samordnar rikets förberedelser för försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel i krig och biträder därvid överstyrelsen för civil beredskap vid handläggningen av försörjningsfrågor på hälso- och sjukvårdens område. Socialstyrelsen skall även sörja för utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal samt personal inom hälsoskyddet för tillgodoseende av krigsorganisationens behov. Socialstyrelsen leder i krig centralt under regeringen den civila hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen får därvid med hänsyn till behovet inom en särskild del av riket eller inom en viss verksamhetsgren av den civila hälso- och sjukvården i krig besluta om utnyttjande av vårdplatser och förflyttning av personal, patienter och förnödenheter samt i övrigt bestämma om de civila hälso- och sjukvårdsresursernas utnyttjande. Motsvarande befogenhet tillkommer inom varje civilområde civilbefälhavaren. Förordning (1986:1053). 10 § Socialstyrelsen skall redan i fred efter samråd med Försvarsmakten, statens räddningsverk, överstyrelsen för civil beredskap och Landstingsför- bundet utfärda föreskrifter om samarbete rörande totalförsvarets hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen och statens naturvårdsverk utövar var och en inom sitt ansvarsområde den centrala ledningen av hälsoskyddet i krig. Inom länet utövas ledningen av länsstyrelsen. Förordning (1994:166). 11 § 1 mom. Vid skärpt beredskap skall den civila hälso- och sjukvården 1. begränsa intagningen på sjukhus till sådana fall som kräver skyndsam vård eller där behovet av sjukhusvård beräknas bli kortvarigt, 2. låta göra byggnadsarbeten och installationer i de lokaler som skall tas i bruk vid krig, och 3. i övrigt vidta förberedelser för att underlätta en fullständig övergång till krigsorganisation. Vid högsta beredskap skall den civila hälso- och sjukvården 1. övergå till krigsorganisation, och 2. skriva ut patienter i största möjliga utsträckning. Förordning (1993:246). 2 mom. Efter bemyndigande av regeringen, får Socialstyrelsen vid skärpt beredskap, efter hörande av Försvarsmakten och Statens räddningsverk, besluta att verksamheten inom den civila hälso- och sjukvården samt hälso- skyddet helt eller delvis skall krigsorganiseras. Förordning (1994:166).