Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1963:678 · Visa register
Reglemente (1963:678) för Padjelanta nationalpark
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1963-12-19
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:938
Upphävd: 1988-01-01
1 § Padjelanta nationalpark, som har tillkommit i syfte att bevara ett på sjöar och vidsträckta hedar rikt fjällandskap i dess naturliga tillstånd, skall, med särskild hänsyn till lapparnas näringsutövning, vårdas och förvaltas i överensstämmelse med detta syfte. 2 § Inom nationalparken skall, med de undantag som framgå av 4 § här nedan och 6 § naturvårdslagen den 11 december 1964 (nr 822), vara förbjudet att förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål så ock att bortföra mineral; att fälla eller skada växande eller döda träd eller buskar så ock att borttaga andra växter eller växtdelar; att fiska utan särskilt tillstånd; att jaga, fånga eller avsiktligt döda vilda djur så ock att från ort till annan föra dödat eller fångat djur eller att skada eller bortföra ägg, rom eller bo; att uppföra byggnad eller stadigvarande bostad, verkställa odling eller beta kreatur; att medföra hund. Kungörelse (1968:677). 3 § Inom nationalparken skall vidare vara förbjudet att nyttja motordrivet fordon eller motorbåt eller landa med luftfartyg utom då det sker i ärende för lappväsendet eller för lapp, som hör till någon av Sirkas, Jåkkåkaska, Tuorpons, Luokta-Mavas, Serri och Udtja lappbyar, eller i polis-, sjukvårds- eller räddningsärende. 4 § Utan hinder av bestämmelserna i 2 § skall vara tillåtet dels att vid tillfälligt behov använda torra grenar för att göra upp eld eller anordna skydd; att plocka bär för omedelbar förtäring; att döda djur då det sker till försvar mot angrepp på person eller egendom; att vid färd inom nationalparken beta medförda, för resan erforderliga rid- och klövjedjur; att under tiden den 1 januari-den 30 april medföra draghund, därest denna ständigt hålles under omedelbar tillsyn; dels, för lapp som hör till någon av Sirkas, Jåkkåkaska och Tourpons lappbyar, att med iakttagande av eljest gällande fridlysningsbestämmelser jaga älg; att bedriva sådan jakt som avses i 15 § 2 mom. jaktstadgan den 3 juni 1938 (nr 279); att vid jakt nyttja hund. Kungörelse (1967:771). 5 § Om åliggande för domänverket att meddela ordningsföreskrifter för nationalparken samt om rätt för verket att medgiva undantag från förbud, som meddelas i detta reglemente eller i ordningsföreskrifterna, stadgas i naturvårdskungörelsen den 11 december 1964 (nr 825). Kungörelse (1968:677).