Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:403 · Visa register
Kungl. Maj:ts brev (1962:403) till riksförsäkringsverket med bemyndigande att utfärda tillämpningsföreskrifter till lagen om allmän försäkring, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1962-05-25
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:562
Upphävd: 1998-07-01
Kungl. Maj:t finner gott att, med stöd av 20 kap. 8 och 16 §§ lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring samt 39 § lagen den 25 maj 1962 (nr 382) angående införande av lagen om allmän försäkring, bemyndiga riksförsäkringsverket att /k/ dels /-k/ utfärda föreskrifter rörande skyldighet för enskild att lämna uppgifter, som äro av betydelse för tillämpningen av lagen om allmän försäkring, /k/ dels /-k/ utfärda tillämpningsföreskrifter till och föreskrifter i samband med införande av nämnda lag, allt i den mån Kungl. Maj:t ej annorlunda förordnat eller riksförsäkringsverket ej finner föreskrifterna vara av sådan natur att det icke ankommer på verket att meddela dem.