Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1961:514 · Visa register
/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1961:514) med särskilda bestämmelser rörande dispositionen av vissa kyrkliga arkiv vid ändring i den kyrkliga indelningen eller den prästerliga organisationen;
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1961-10-27
Författningen har upphävts genom: SFS1991:446
Upphävd: 1991-07-01
1 § Kyrkoarkiv i församling, tillhörande pastorat, som beröres av ändring i den kyrkliga indelningen eller den prästerliga organisationen, skall i förekommande fall överlämnas till präst, som efter ändringen handhar kyrkobokföringen i församlingen; dock må kyrkoråds protokoll och andra handlingar i erforderlig utsträckning överlämnas till den, som efter ändringen är ordförande i församlingens kyrkoråd. Skola arkivalier enligt vad nu sagts överlämnas till präst i annexförsamling, som ej förfogar över tillräckligt och lämpligt arkivutrymme, må de i stället överlämnas till eller fortfarande vårdas av kyrkoherden i det pastorat, dit församlingen efter ändringen hör, såvida domkapitlet efter hörande av vederbörande tjänstinnehavare och landsarkiv tills vidare eller för viss tid det medgiver. 2 § Vid överlämnande av kyrkoarkiv i fall, som i 1 § sägs, skall, även om präst, som handhar kyrkobokföringen i församlingen, ej frånträder sin befattning, inventering av arkivet äga rum i enlighet med gällande bestämmelser angående inventering av kyrkoarkiv. 3 § Beträffande pastoratsarkiv i pastorat, som genom ändring av indelningen upphört eller ändrats till sitt område, skall iakttagas, /k/ att /-k/ i protokolls- och räkenskapsböcker ej må göras andra anteckningar än sådana som avse tiden före ändringen, /k/ att /-k/ arkivet skall, i den mån ej annat följer av vad nedan i denna paragraf sägs, förvaras tillsammans med kyrkoarkivet i den församling, som varit moderförsamling i pastoratet, /k/ att /-k/ handlingar rörande viss ecklesiastik fastighet, vilka fordras för fastighetens förvaltning, skola överlämnas till kykrkoherden i det pastorat, för vilket fastigheten skall disponeras; dock att samlingar (dossierer) av handlingar rörande sådan egendom, vilka avse tiden från och med den 1 maj 1933, må överlämnas i sin helhet, /k/ att /-k/ därest avlämnare och mottagare ej kunna enas om vilka handlingar, som enligt vad nyss sagts skola överlämnas, det skall ankomma på domkapitlet att besluta därom, /k/ att /-k/ förteckning över de handlingar, som skola överlämnas, skall upprättas i tre exemplar, av vilka ett lägges till det avlämnande och ett till det mottagande arkivet och ett insändes till landsarkivet. Med pastoratsarkiv avses protokoll och andra handlingar, som enbart röra pastoratsförvaltningen. 4 § Från arkiv hos boställsstyrelse i pastor, som upphört eller ändrats till sitt område, skola samtliga handlingar rörande de fastigheter, som tidigare stått under styrelsens förvaltning, överlämnas till kyrkoherden i det pastorat, dit det förra pastoratets moderförsamling hör; ankommande det därefter på kyrkoherden att fördela handlingarna enligt i 3 § angivna grunder. 5 § Beträffande arkiv hos kyrklig samfällighet, vilken upplöses, meddelar Kungl. Maj:t efter framställning av domkapitlet erforderliga föreskrifter. 6 § Kontraktsprost i kontrakt, som genom ändring i indelningen upphört eller efter ändring av kontraktets område ej har oförändrad benämning, skall till landsarkivet avlämna kontraktsprostarkivet, ordnat och förtecknat på författningsenligt sätt. Till kontraktsprostexpeditionen i sådant kontrakt hörande samling av tryckta böcker och skrifter skall disponeras efter domkapitlets bestämmande.