Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1961:394 · Visa register
Lag (1961:394) om tobaksskatt
Departement: Finansdepartementet S6
Utfärdad: 1961-06-16
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1563
Upphävd: 1995-01-01 överg.best.
1 § Till staten skall enligt bestämmelserna i denna lag erläggas särskild skatt (tobaksskatt) för cigarrer, cigariller, cigarretter, röktobak, snus och tuggtobak, ur tulltaxenr 24.02 och 24.03 tulltaxelagen (1987:1068). Intill myckenhet som regeringen bestämmer må skattefrihet åtnjutas för tobaksvaror, som inkomma till riket såsom gåva till enskild person för dennes eget bruk. I de i andra stycket avsedda fallen skall, där tullfrihet ej åtnjutes, i stället för skatt erläggas för dessa fall särskilt stadgad tull. Vid bedömning av till vilket tulltaxenummer viss vara skall hänföras tas inte hänsyn till sådan tulltaxering av varusats som görs med stöd av 5 § 3 b tulltaxelagen (1987:1068). Som cigarretter enligt första stycket avses även maskinellt framställda tobakssträngar vilka är avsedda att rökas efter omslutning av papper och som inte är cigarrer eller cigariller. Lag (1992:1086). 1 a § Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och skatteutskott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller besluta att skatt enligt denna lag skall börja eller upphöra att utgå. Lag (1975:1404). 2 § För tobaksvara tas skatten för år 1994 ut med nedan angivna, i förhållande till varans myckenhet bestämda belopp. För tiden efter utgången av år 1994 och fram till och med år 1998 skall skatten tas ut med belopp som omräknas enligt 2 a §. Därefter skall skatten tas ut med de belopp som gäller vid utgången av år 1998. Varuslag Vikt för 1 st. gram Belopp för 1 st. öre 1 kg kr Cigarrer och cigariller grupp I t. o. m. 1,7 34 " II över 1,7 t. o. m. 3,0 38 " III " 3,0 " 5,0 42 " IV " 5,0 51 Cigarretter grupp I t.o.m. 0,85 71 " II över 0,85 t. o. m. 1,20 78 " III " 1,20 " 1,55 83 " IV " 1,55 " 1,90 88 " V " 1,90 93 Röktobak 374:-- Tuggtobak 120:-- Snus 73:-- Lag (1993:1512). 2 a § Skatten för vart och ett av kalenderåren 1995 t. o. m. 1998 skall tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 2 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober månad året före det år beräkningen avser och i oktober 1993. Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Beloppen avrundas till hela kronor respektive hela ören i förhållande till de i 2 § angivna skattebeloppen. Lag (1993:1512). 3 § Skattskyldig är 1. den som tillverkar skattepliktig vara inom landet för att sälja den, 2. den som har registrerats enligt 4 § andra stycket som importör av tobaksvaror. Lag (1984:155). 4 § Den som är skattskyldig enligt 3 § 1 skall vara registrerad hos beskattningsmyndigheten. Den som för in tobaksvaror till landet för att återförsälja dem, kan om införseln är av större omfattning eller annars om det finns särskilda skäl, registreras hos beskattningsmyndigheten. Lag (1993:478). 5 § Skattskyldigheten inträder då varan levereras till köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning. För den som upphör att vara registrerad enligt 4 § inträder skattskyldigheten när registreringen upphör, och omfattar de varor som då ingår i hans lager. Om en skattepliktig vara förs in i landet av någon annan än den som är registrerad skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen (1987:1065) och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1987:1234). 6 § har upphävts genom lag (1984:155). 7 § I deklaration får avdrag göras för skatt på vara, som a) förvärvats för återförsäljning och för vilken skattskyldighet tidigare inträtt, b) återtagits i samband med återgång av köp, c) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där, d) lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant, eller utförts ur riket såsom proviant på fartyg eller luftfartyg eller levererats för försäljning i exportbutik, e) tillhandahållits för framställning av enligt denna lag icke skattepliktiga varor, f) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning från köparen. Avdrag enligt första stycket f) får göras med belopp som svarar mot så stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning åter lämnas för skatten på de varor som betalningen avser. Lag (1990:595). 8 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:155). 9 § Regeringen äger föreskriva att tobaksvara må förekomma till försäljning inom riket endast i originalförpackning försedd med särskild kontrollstämpel. Lag (1975:141). 10 § har upphävts genom lag (1971:90). 11 § Den som bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 9 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall skall dock inte dömas till ansvar. Lag (1991:282). 12 § Har någon förövat gärning, som avses i 11 §, skall tobaksvara, som varit föremål för gärningen, förklaras förverkad till kronan; finnes varan ej i behåll, skall i stället värdet förklaras förverkat. Är påföljd som nu sagts uppenbart obillig, må den helt eller delvis eftergivas. Vad i första stycket sägs skall ej gälla mot den som i god tro förvärvat varan eller särskild rätt därtill. Med tobaksvara, som förklarats förverkad enligt denna lag eller lagen om straff för varusmuggling, skall förfaras på sätt regeringen förordnar. Lag (1975:141). 13 § har upphävts genom lag (1975:141). Övergångsbestämmelser 1984:924 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 1990:595 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.