Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1961:656 · Visa register
Förordning (1961:656) om undanförsel och förstöring
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1961-12-15
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:243
Upphävd: 1993-07-01
Planläggning av undanförsel och förstöring 1 § Regeringen fastställer, efter förslag av överstyrelsen för ekonomiskt försvar i samråd med överbefälhavaren och civilförsvarsstyrelsen, plan angivande de områden, från vilka och till vilka undanförsel skall ske. Förordning (1978:564). 2 § Överstyrelsen för ekonomiskt försvar fastställer i samråd med överbefälhavaren samt i erforderlig utsträckning efter samråd med övriga berörda myndigheter vid vilka anläggningar och i vilken omfattning förstöring skall planläggas. Kungörelse (1970:643). 3 § Överstyrelsen för ekonomiskt försvar skall, i den mån det ej ankommer på annan myndighet, handhava planläggningen av undanförsel och förstöring. Försvarets materielverk, statens jordbruksnämnd och socialstyrelsen skola, i samverkan med överstyrelsen, handhava planläggningen, försvarets materielverk såvitt gäller reservdelar och tillbehör till motorfordon samt jordbruksnämnden och socialstyrelsen beträffande egendom, som faller inom dessa myndigheters verksamhetsområden. Planläggning för undanförsel av arkivialier, böcker, konstverk och kulturhistoriska föremål skall ske under medverkan av krigsarkivet, riksarkivet, kungl. biblioteket, riksantikvarieämbetet och statens historiska museum samt nationalmuseum. Kungörelse (1970:643). 4 § Inom varje län ankommer det på länsstyrelsen att planlägga undanförsel och förstöring i enlighet med de anvisningar som överstyrelsen för ekonomiskt försvar meddelar i samråd med berörda myndigheter. Länsstyrelsen skall därvid, då så finnes erforderligt, samråda med vederbörande försvarsområdesbefälhavare. Kungörelse (1970:643). Undanförsel 5 § Beslut om undanförsel samt föreskrifter enligt 2 § lagen om undanförsel och förstöring meddelas, efter särskilt förordnande av regeringen, av överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Förordning (1978:564). 6 § Beslut om undanförsel må avse all egendom av visst slag, viss myckenhet därav eller viss angiven egendom inom det område beslutet gäller. I beslutet må föreskrivas att egendomen skall föras till viss ort eller visst område samt att undanförseln skall inom viss tid verkställas genom ägares eller innehavares försorg. Hava föreskrifter, som avses i första stycket, icke lämnats, ankommer det på länsstyrelsen i det län, där egendomen finnes, att meddela sådana föreskrifter, såvida icke överstyrelsen för ekonomiskt försvar eller civilbefälhavaren för särskilt fall annorlunda beslutar. Överbefälhavaren och militärbefälhavare ävensom militär myndighet, som därtill bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefälhavare må, då högsta beredskap gäller för försvarsmakten, meddela de föreskrifter rörande verkställighet av beslutad undanförsel som med hänsyn till militära operationer finnas särskilt påkallade. Det åligger länsstyrelsen i det län, där egendomen finnes, att om möjligt tillse att beslut och föreskrifter rörande undanförsel komma till vederbörandes kännedom. Förordning (1978:564). 7 § Då egendom undanföres genom myndighets försorg, skall myndigheten såvitt möjligt tillse, att egendomen icke sammanblandas med annan egendom så att den ej kan avskiljas. Kan ägaren eller innehavaren ej omhändertaga egendomen, skall myndighet å mottagningsorten taga vård om densamma. Myndighet som undanfört egendom skall snarast möjligt underrätta egendomens ägare eller senaste innehavare om undanförseln och därvid lämna erforderliga upplysningar om den nya upplagsplatsen och egendomens förvaring därstädes. 8 § Det åligger myndighet, som sägs i 3 §, att i den utsträckning förhållandena påkalla inom sitt verksamhetsområde verka för att egendom, som avses i 1 § lagen om undanförsel och förstöring, frivilligt flyttas till plats som med hänsyn till undanförselplanläggningen finnes lämplig. Kungörelse (1970:643). 9 § Har egendom efter överenskommelse mellan egendomens ägare eller innehavare och myndighet, som sägs i 3 §, frivilligt omplacerats, skall, därest beslut om undanförsel sedermera meddelas och egendomen skulle ha berörts därav, ägaren eller innehavaren äga samma rätt till ersättning enligt 4 § lagen om undanförsel och förstöring som om omplaceringen skett efter meddelat beslut. Kungörelse (1970:643). Förstöring 10 § Beslut om förstöring meddelas, efter särskilt förordnande av regeringen, av överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Har regeringen meddelat förordnande som avses i första stycket, må överstyrelsen bemyndiga civilbefälhavare eller länsstyrelse att i samråd med vederbörande militära myndigheter besluta om förstöringen. Har förstöring beslutats, må överbefälhavaren och militärbefälhavare ävensom militär myndighet, som därtill bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela föreskrifter om tiden för beslutets verkställande samt, i den mån så finnes särskilt påkallat från militär synpunkt, om andra förhållanden av betydelse för verkställigheten. Sådana föreskrifter skola snarast möjligt delgivas länsstyrelsen i det län, där egendomen finnes. Det åligger länsstyrelsen i det län, där egendomen finnes, att om möjligt tillse att beslut och föreskrifter rörande förstöring komma till vederbörandes kännedom. Förordning (1978:564). Särskilda bestämmelser 11 § Myndighet, som meddelar eller verkställer beslut rörande undanförsel och förstöring, skall föra förteckning över förekommande ärenden. För varje ärende skola vidtagna åtgärder antecknas. Alla till visst ärende hörande handlingar skola förses med ärendets nummer enligt förteckningen och sammanföras i en akt. Då sådan akt eller viss handling därur överlämnas till värderingsnämnd eller annan myndighet, skall anteckning därom ske. 12 § Rätt att förordna om ianspråktagande enligt 7 § lagen om undanförsel och förstöring tillkommer länsstyrelse. Vid tillämpning av nämnda lagrum skola föreskrifterna i förfogandeförordningen (1978:558) i tillämpliga delar lända till efterrättelse. Förordning (1978:564). 13 § Om prövningen av frågan om ersättning enligt 4 § första stycket eller 6 § andra stycket lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring, gälla 21 -- 25 §§ förfogandeförordningen (1978:558) i tillämpliga delar. Förordning (1978:564). 14 § Om utbetalning av ersättning gäller 26 § förfogandeförordningen (1978:558). Förordning (1978:564). 15 § Särskilda bestämmelser gälla i fråga om undanförsel och förstöring av a) järnvägsanläggning, b) elkraftanläggning, c) teleanläggning, d) luftfartsanläggning, e) väganläggning, f) sjöfartsanläggning, g) viss annan egendom som tillhör eller innehaves av statlig myndighet m.fl. Det åligger överbefälhavaren att besluta om de åtgärder för undanförsel och förstöring, som skola vidtagas med försvarsmakten tillhörig egendom. Förordning (1978:564). 16 § Det ankommer på överstyrelsen för ekonomiskt försvar att i samråd med berörda myndigheter utfärda erforderliga anvisningar beträffande kungörelsens tillämpning. Kungörelse (1970:643).