Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1961:645 · Visa register
Kungörelse (1961:645) om överflyttande å överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap centrala civila transportkommittén, statens biltrafiknämnd och sjöfartsstyrelsen av de uppgifter, som tillkomma riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1961-12-15
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:128
Upphävd: 1995-07-01
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vad i kungörelsen den 22 juni 1951 (nr 551) med vissa bestämmelser om utnyttjande av landets transportmedel under krig eller krigsfara m.m. stadgats rörande riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap i stället skall avse centrala civila transportkommittén, statens biltrafiknämnd och sjöfartsstyrelsen, dock att dels anfordran enligt 5 § sagda kungörelse må meddelas av biltrafiknämnden allenast i fråga om annat transportmedel än fartyg och luftfartyg samt av sjöfartsstyrelsen blott beträffande fartyg, dels meddelande av anvisningar enligt 6 § och prövning i samråd med överbefälhavaren enligt 9 § skall åvila endast centrala civila transportkommittén, dels hänvändelse och underrättelse enligt 8 § beträffande registreringspliktigt fartyg skall ske till sjöfartsstyrelsen, att vad i civila uttagningsförordningen den 22 juni 1951 (nr 553) och militära uttagningsförordningen den 13 november 1953 (nr 673) stadgats rörande riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap i stället skall avse centrala civila transportkommittén, att vad i instruktionen den 20 september 1951 (nr 636) för vägtrafikombud stadgats rörande riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap i stället skall avse statens biltrafiknämnd, att vad i kungörelsen den 3 juni 1960 (nr 516) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 21 mars 1940 (nr 176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg stadgats rörande riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap i stället skall avse sjöfartsstyrelsen, samt att vad i övrigt av Kungl. Maj:t i gällande författningar eller genom särskilda beslut stadgats rörande riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap i stället skall avse överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap.