Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1960:516 · Visa register
Kungörelse (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 1960-06-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:927
1 § Har beredskapslarm getts får resa med registreringspliktigt svenskt fartyg företas endast efter tillstånd enligt 2 § och med iakttagande av de villkor som har förenats med tillståndet. Första stycket gäller dock inte för fartyg som har ett gällande passagerarfartygscertifikat och vars bruttodräktighet understiger 350, eller bogserfartyg med en maskinstyrka understigande 100 effektiva hästkrafter. Tillstånd behövs inte heller för resa mellan svensk och utländsk ort med fartyg som inte är bogserfartyg och vars bruttodräktighet understiger 100, eller för resa mellan svenska hamnar med fartyg som inte är bogserfartyg och vars bruttodräktighet understiger 350. Förordning (1993:248). 2 § Tillstånd, som avses i 1 §, meddelas av Sjöfartsverket eller, om Sjöfartsverkets beslut inte utan allvarlig olägenhet kan avvaktas, av länsstyrelsen i det län där fartyget befinner sig när resan skall påbörjas. Förordning (1993:248). 3 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:927). Övergångsbestämmelser 1998:1069 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.