Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1960:513 · Visa register
Lag (1960:513) om beredskapstillstånd
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1960-06-03
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:1403
Upphävd: 1993-07-01
1 § Befinner sig riket i krigsfara, må Konungen för stärkande av rikets försvarsberedskap förordna om beredskapstillstånd. Beredskapstillstånd upphör, när Konungen förordnar därom. 2 § Är riket i omedelbar krigsfara, må förordnande om beredskapstillstånd eller om skärpning av redan bestående beredskapstillstånd tillkännagivas genom beredskapslarm. Härom beslutar Konungen. I övrigt tillkännagives beredskapstillstånd på sätt Konungen bestämmer. 3 § Inledas stridshandlingar mot svenskt territorium och kunna förbindelserna med riksstyrelsen icke upprätthållas, må under förutsättningar i övrigt, som Konungen bestämmer, civilbefälhavare eller länsstyrelse förordna om beredskapstillstånd eller om skärpning av redan bestående beredskapstillstånd. Sådant förordnande tillkännagives genom beredskapslarm. 4 § Om åtgärder, som skola vidtagas under beredskapstillstånd, och om de föreskrifter i övrigt, som erfordras för tillämpning av denna lag, förordnar Konungen.