Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1959:99 · Visa register
Lag (1959:99) om köttbesiktning m.m.;
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1959-03-20
Övrigt: Endast texten enligt SFS1977:209. Enligt samma SFS föreskrives att i 9 § 1 och 4 mom., 10 § 3 mom. samt 20 och 22 ordet "Konungen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form.
Författningen har upphävts genom: SFS1989:461
Upphävd: 1990-07-01 överg.best.
11 § 2 mom. Offentligt slakthus skall stå under förvaltning av slakthusstyrelse i den mån annat ej följer av sådant beslut som avses i 3 kap. 14 § kommunallagen (1977:179). Kommun får tillsätta särskild slakthusstyrelse eller uppdraga åt annan nämnd att vara slakthusstyrelse. Har så ej skett är kommunstyrelsen slakthusstyrelse. I fråga om särskild slakthusstyrelse tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 2 §, 3 § första stycket, 4 §, 5 § tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första stycket och 10-12 §§ kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt. I annan kommun än Stockholms kommun tillämpas även bestämmelserna i 3 kap. 5 § första stycket och 6 § nämnda lag på motsvarande sätt. Lag (1977:209). Övergångsbestämmelser 1971:511 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen. 1989:461 1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 27 § och 28 § andra stycket den 1 juli 1990 då lagen (1959:99) om köttbesiktning m. m. skall upphöra att gälla, och i övrigt den 1 juli 1989. 2. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som under en övergångstid av tre år kan behövas i fråga om sådana skyldigheter för kommunen att vidta erforderliga åtgärder som anges i lagen (1959:99) om köttbesiktning m. m. Kommunen får meddela de föreskrifter om avgifter för köttbesiktning vid köttbesiktningsbyrå som kan behövas övergångsvis.