Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1959:540 · Visa register
Kungörelse (1959:540) angående tillämpningen av 5 § lagen den 17 juni 1938 (nr 470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m.
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1959-12-11
Kungl. Maj:t har, i anledning av träffade överenskommelser och med stöd av 5 § lagen den 17 juni 1938 (nr 470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m., funnit gott förordna, att vitsord i där angivet avseende skall tillerkännas intyg, utfärdat av den diploma tiske representanten här i riket för stat som är ansluten till den i Bryssel den 10 april 1926 avslutade konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om statsfartygs fri- och rättigheter. Uppgift om vilka stater som äro anslutna till konventionen meddelas på begäran av utrikesdepartementet.