Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1959:126 · Visa register
Kungl. Maj:ts kungörelse (1959:126) angående tillämpning mellan Sverige och Italien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1959-04-24
Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att den av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade konventionen om social och medicinsk hjälp jämte tilläggsprotokollet därtill för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Italien den 1 augusti 1958.