Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1959:484 · Visa register
Förordning (1959:484) med instruktion för statens krigsskadenämnd
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1959-11-06
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1566
Upphävd: 1989-01-01
1 § Statens krigsskadenämnd har till uppgift att enligt lagen den 5 december 1958 (nr 566) om ersättning för krigsskada å egendom samt de närmare föreskrifter regeringen meddelar pröva och avgöra ärenden rörande ersättning för krigsskada samt i övrigt vara central myndighet för ärenden angående det statliga krigsskadeskyddet. Det åligger nämnden att hos regeringen göra de framställningar rörande krigsskadeskyddet, vilka kunna vara av förhållandena påkallade eller eljest lämpliga. Förordning (1986:1281). 2 § Nämnden består av fem ledamöter samt suppleanter till det antal regeringen bestämmer. Ledamöter och suppleanter förordnas av regeringen för viss tid, högst tre år. Bland ledamöterna utser regeringen ordförande och vice ordförande. Förordning (1986:1281). 3 § Nämnden äger antaga för verksamheten erforderlig personal samt, i mån av behov, för särskilda uppgifter anlita experter och sakkunniga som ej äro anställda hos nämnden. 4 § Regeringen bestämmer ersättning till nämndens ledamöter och suppleanter. Ersättning till nämndens personal samt anlitade experter och sakkunniga bestämmes av nämnden enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Förordning (1986:1281). 5 § Närmare bestämmelser rörande arbetet inom nämnden och föreskrifter i fråga om personalen meddelas av nämnden. 6 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta omständigheterna föranleda det. 7 § Om nämndens beslutförhet vid avgörande av ärenden rörande ersättning för krigsskada stadgas i 8 § lagen om ersättning för krigsskada å egendom. I andra ärenden än i första stycket avses äger nämndens ordförande ensam beslutanderätt; dock må han, när skäl därtill äro, hänskjuta fråga att avgöras av nämnden i sådan sammansättning som är föreskriven för handläggning av ersättningsärenden i allmänhet. 8 § I handläggning av ärende som är av principiell natur eller eljest av större vikt böra samtliga ledamöter deltaga. Suppleant i nämnden må, oaktat förfall för ledamot ej förekommer, kallas att närvara vid handläggningen av ärende som i första stycket avses. 9 § Nämnden äger besluta, att nämnden vid handläggning av ärenden rörande ersättning för krigsskada skall vara delad i avdelningar samt att därvid ledamöter och suppleanter till erforderligt antal skola samtidigt tjänstgöra i nämnden. Avdelning skall hava sådan sammansättning att åtminstone en ledamot eller suppleant utövat domarämbete och en har sakkunskap i fråga om skadeförsäkringsverksamhet. Ordförande å avdelning utses av nämnden. 10 § Protokoll förs vid sammanträde med nämnden. I protokollet anges vilka som varit närvarande, vilka ärenden som behandlats samt besluten. Protokollet justeras av ordföranden i nämnden eller på avdelningen. I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1281). 11 § Har vid anmälan om skada icke fogats redogörelse, som avses i 11 § andra stycket lagen om ersättning för krigsskada å egendom, eller finner nämnden ytterligare utredning angående skadan erforderlig, äger nämnden förelägga den som framställt anspråk i anledning av skadan att fullgöra vad sålunda brister, vid äventyr att ärendet eljest avgöres i befintligt skick. 12 § Finner nämnden anmäld skada icke alls eller endast delvis vara att anse såsom krigsskada, må beslut rörande ersättning icke meddelas med mindre tillfälle till yttrande beretts försäkringsgivare, som kan komma att svara för skadan till den del denna är att anse som civilskada. I andra fall än nu sagts må nämnden, där så finnes erforderligt, bereda försäkringsgivare, hos vilken skadad egendom vid skadetillfället var försäkrad, tillfälle yttra sig innan ärendet avgöres. 13 § Nämnden skall på begäran tillhandagå andra myndigheter med de upplysningar och det biträde, som nämnden kan lämna. Av andra myndigheter äger nämnden påkalla de upplysningar och det biträde, som erfordras för dess verksamhet och av myndigheterna kunna lämnas. 14 § I den mån så prövas nödigt för fullgörande av nämndens åligganden äger nämnden eller dess ordförande åt en eller flera av ledamöterna, befattningshavare hos nämnden eller ock åt anlitad expert eller sakkunnig uppdraga att företaga resor inom landet. 15 § Statsmedel, som blivit ställda till nämndens förfogande, ävensom övriga till nämnden inflytande medel skola av nämnden handhavas och redovisas enligt de föreskrifter regeringen meddelar. Förordning (1986:1281). 16 § Nämnden skall årligen före den 1 september till det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden rörande krigsskadeersättning avge berättelse över nämndens verksamhet under det senast förflutna budgetåret. Förordning (1986:1281).