Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1958:564 · Visa register
Brev (1958:564) till statskontoret angående fastställande av formulär enligt lagen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt samt kungörelsen den 21 november 1958 (nr 563) med tillämpningsföreskrifter till nämnda lag
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1958-11-21
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1094
Upphävd: 1991-08-01
GUSTAF ADOLF etc. etc. Vår ynnest etc. Kungl. Maj:t finner gott att, med stöd av 47 § lagen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt, fastställa härvid fogade formulär /n1/ till deklaration angående gåva eller annat jämlikt 37 § nämnda lag därmed i beskattningshänseende likställt fång. Kungl. Maj:t, som denna dag utfärdat kungörelse (nr 563) med tillämpningsföreskrifter till lagen om arvsskatt och gåvoskatt, fastställer vidare härvid fogade formulär /n1/ till uppgift och meddelande, som i 1 och 8 §§ nämnda kungörelse avses. Bilagorna äro här uteslutna; upplysning om deras innehåll kan erhållas hos statskontoret eller länsstyrelserna. De sålunda fastställda formulären skola äga tillämpning från och med den 1 januari 1959. Motsvarande äldre formulär skola dock alltjämt tillämpas i den mån detta påkallas av att förordningen den 26 juli 1947 (nr 581) om kvarlåtenskapsskatt eller äldre bestämmelser i lagen om arvsskatt och gåvoskatt äga tillämpning efter den 31 december 1958. Kungl. Maj:t anbefaller statskontoret att föranstalta om tryckning i erforderlig upplaga av blanketter enligt de nu fastställda formulären samt om distribution av samma blanketter efter rekvisition av överståthållarämbetet och länsstyrelserna. Det åligger överståthållarämbetet och länsstyrelserna att tillse, att deklarationsblanketter kostnadsfritt på begäran tillhandahållas de uppgiftspliktiga, vilket skall ske i Stockholm genom överståthållarämbetets, i övriga städer genom magistratens eller kommunalborgmästarens samt å landet genom landsfiskalens försorg. Slutligen förordnar -- -- -- eget behov. (Jämför 1974:857 ö.b.)