Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1958:528 · Visa register
/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:528) med vissa bestämmelser angående utförsel av smör, ost och ägg;
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1958-11-07
Ändring införd: t.o.m. SFS1973:1027
Författningen har upphävts genom: SFS1990:623
Upphävd: 1991-07-01
1 § Smör, ost och hönsägg av svenskt ursprung må ej utföras ur riket med mindre bevis företes för tullverket, att varan i fråga om kvalitet, beredning, förpackning och beteckning uppfyller villkor, som fastställas av statens jordbruksnämnd eller av därtill av jordbruksnämnden bemyndigat särskilt kontrollorgan. Det ankommer på jordbruksnämnden eller, efter nämndens bemyndigande, på det särskilda kontrollorganet att utöva tillsyn över efterlevnaden av villkor, som avses i första stycket, och att utfärda bevis som där sägs. För särskilt kontrollorgan meddelat bemyndigande gäller under förutsättning, att kontrollorganet i sin med bemyndigandet avsedda verksamhet står under jordbruksnämndens överinseende och iakttager de närmare bestämmelser angående verksamhetens utövande, som jordbruksnämnden meddelar. 2 § Bestämmelserna i 1 § första stycket skola icke äga tillämpning å vara som a) utföres till en myckenhet av högst fem kilogram; b) utföres som proviant på fartyg, luftfartyg eller annat tranportmedel; c) utföres under sådana förhållanden som avses i 2 § 1 eller 4 lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor m.m.; d) utföres i annat än handelssyfte av resande eller den som utför arbete på transportmedel; e) utföres i egentlig gränstrafik. Jordbruksnämnden äger medgiva ytterligare undantag från stadgandet i 1 § första stycket. Nämnden äger också föreskriva begränsning av rätten enligt första stycket att utföra vara utan hinder av bestämmelserna i 1 § första stycket. Förordning (1973:1027). 3 § Ombud för jordbruksnämnden eller person, vilken av nämnden förordnats att såsom ombud för särskilt kontrollorgan, som i 1 § avses, utöva tillsyn enligt denna kungörelse, skall äga undersöka för export avsedd vara och skall, då det erfordras för sådan undersökning, äga tillträde till lokal, där varorna finnas, samt vara berättigad att uttaga prov å varan. 4 § Exportör är pliktig att erlägga avgift till bestridande av kostnaderna för exportkontrollen med belopp, vilket bestämmes av nämnden eller, efter nämndens bemyndigande, av särskilt kontrollorgan, som avses i 1 §. 5 § Angående påföljd för överträdelse av det i 1 § stadgade utförselförbudet är stadgat i lagen om straff för olovlig varuutförsel. Om straff för vägran att lämna tillträde för provtaning eller undersökning enligt 3 § stadgas i allmänna strafflagen. 6 § har upphävts genom förordning (1973:1027).