Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1958:502 · Visa register
r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:502) angående tillämpning mellan Sverige och Italien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.;
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1958-09-12
Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att följande av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Italien den 1 september 1958, nämligen 1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande, 2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande, samt 3) tilläggsprotokoll till ettvart av dessa avtal. Här i riket bosatt flykting, som jämlikt tilläggsprotokollet till avtalet under 1) skall likställas med medborgare i Italien, skall hava samma skyldighet som svensk medborgare att erlägga avgift enligt lagen den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering. Sådan skyldighet föreligger dock icke för tiden före den 1 januari 1959.