Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1958:261 · Visa register
Prästvalsförordning (1958:261)
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1958-05-23
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:84
Upphävd: 1989-07-01
1 Kap. Om särskilda villkor för behörighet och beräkning av tjänsteår m.m. 1 § Till innehavare av tjänst som domprost eller kyrkoherde kan utses endast den som fyllt 30 år och som fullgjort prästerlig tjänstgöring inom svenska kyrkan minst tre år. Till innehavare av tjänst som komminister kan utses endast den som fullgjort prästerlig tjänstgöring inom svenska kyrkan minst ett år. Regeringen kan medge undantag från villkor som anges i första eller andra stycket. Förordning (1976:10) 2 § Innehavare av tjänst som domprost kan på grund av egen ansökan komma i fråga till annan prästerlig tjänst endast om han har innehaft sin tjänst minst fem år. Innehavare av tjänst som kyrkoherde kan på grund av egen ansökan komma i fråga till annan prästerlig tjänst i samma eller lägre lönegrad endast om han har innehaft sin tjänst minst fem år. Innehavare av tjänst som komminister kan på grund av egen ansökan komma i fråga till sådan tjänst som komminister i annat pastorat som är placerad i samma eller lägre lönegrad endast om han har innehaft sin tjänst minst tre år. Domkapitlet i det stift där sökanden har sin tjänst kan medge undantag från de villkor som anges i denna paragraf. Förordning (1982:1168). 3 § Vid tillämpning av 9 eller 12 § lagen (1957:577) om prästval beaktas tid under vilken prästen har 1. fullgjort prästerlig tjänstgöring inom svenska kyrkan, 2. åtnjutit partiell ledighet från prästerlig tjänst, i den mån sådan tid må tillgodoräknas för uppflyttning i löneklass eller ålderstilläggsklass, 3. åtnjutit ledighet från prästerlig tjänst för offentligt uppdrag, militärtjänstgöring eller avläggande av predikoprov, 4. åtnjutit ledighet från prästerlig tjänst för uppdrag inom sådan personalsammanslutning som avser att tillvarataga prästernas intressen i tjänsten eller främja deras prästerliga utbildning, allt i den mån sådan tid må tillgodoräknas för uppflyttning i löneklass eller ålderstilläggsklass, 5. åtnjutit ledighet från prästerlig tjänst i annat fall än som avses i 2, 3 eller 4, i den mån prästen icke för sådan tid har fått vidkännas C-avdrag på lönen eller fått avstå hela sin kontanta lön. Regeringen kan för viss präst medge att vid tillämpning av 9 eller 12 § lagen om prästval må beaktas även, helt eller delvis, tid för 1. prästerlig verksamhet som ej har utövats inom svenska kyrkan men som är jämförlig med tjänstgöring inom kyrkan, 2. tjänstledighet i annat fall än som avses i första stycket, om ledigheten avser socialt arbete av sådan beskaffenhet att erfarenhet därav kan anses vara av väsentlig betydelse för prästkallet, 3. tjänstgöring vid teologisk fakultet i riket, 4. tjänstgöring vid annan läroanstalt såsom lärare med huvudsaklig undervisning i kristendomskunskap eller religionskunskap. Vid tillämpning av första stycket må tjänstår icke samtidigt räknas för mer än en tjänst eller befattning. Förordning (1976:10). 4 § Vid tillämpning av 10 § lagen (1957:577) om prästval eller 1 § denna förordning beaktas tid under vilken prästen har 1. fullgjort prästerlig tjänstgöring inom svenska kyrkan, 2. åtnjutit partiell ledighet från prästerlig tjänst, i den mån sådan tid må tillgodoräknas för uppflyttning i löneklass eller ålderstilläggsklass, 3. åtnjutit ledighet från prästerlig tjänst för avläggande av predikoprov, 4. åtnjutit ledighet från prästerlig tjänst för uppdrag inom sådan personalsammanslutning som avser att tillvarataga prästernas intressen i tjänsten eller främja deras prästerliga utbildning, allt i den mån sådan tid må tillgodoräknas för uppflyttning i löneklass eller ålderstilläggsklass, 5. åtnjutit ledighet från prästerlig tjänst i annat fall än som avses i 2, 3 eller 4. Har präst fått vidkännas C-avdrag på lönen eller fått avstå hela sin kontanta lön för tid under vilken han åtnjutit ledighet som avses i första stycket 4 eller 5 må sådan tid beaktas endast om regeringen medger det. Tid under vilken präst varit ledig för militärtjänstgöring må beaktas endast om regeringen medger det. Vid tillämpning av första stycket må tjänstår icke samtidigt räknas för mer än en tjänst eller befattning. Förordning (1976:10). 5 § Prövning av prästs behörighet enligt 9 eller 10 § lagen (1957:577) om prästval eller 1 eller 2 § denna förordning skall grundas på förhållandena vid ansökningstidens utgång eller, i fråga om präst som kallats av de röstberättigade, förhållandena på frågodagen. Förordning (1976:10). 6 § Ytterligare föreskrifter angående tillämpningen av 10 § lagen om prästval meddelas särskilt. 2 kap. Om ansökan 7 § När en tjänst som kyrkoherde eller komminister blir ledig, skall domkapitlet, om inte något annat har föreskrivits, utfärda en kungörelse, som skall införas i Post- och Inrikes Tidningar och anslås på domkapitlets anslagstavla. Har ny ansökningstid för ledig tjänst som kyrkoherde eller komminister utsatts enligt 15 eller 33 § lagen om prästval eller har sådan tjänst ånyo förklarats ledig enligt 19 § tredje stycket samma lag utan att någon behörig sökande anmält sig, skall domkapitlet ånyo kungöra tjänsten ledig så snart som det finnes möjlighet att tillsätta tjänsten. Så länge tjänsten är ledig, skall domkapitlet dock kungöra den lediga tjänsten minst en gång vartannat kalenderår. I kungörelse enligt första eller andra stycket skall utsättas ansökningstid samt angivas, huruvida tjänsten skall tillsättas efter val eller utan val. Förordning (1988:1025). 8 § Ansökan skall ingivas till domkapitlet senast inom tre veckor från det kungörelse om ledigheten varit införd i "Post- och Inrikes Tidningar". Om tid för ansökan till domprosttjänst utom förslag gäller vad i 30 § lagen om prästval är stadgat. Förordning (1977:933). 9 § Vid ansökan skola fogas styrkt meritförteckning samt, om ansökningen ingives till domkapitlet i stift, vari sökanden icke redan är verksam, betyg över hans lära och leverne, utfärdat inom sex månader före ansökningstidens utgång av domkapitlet i det stift, vari sökanden har sin verksamhet, eller, om han är verksam utom riket, av domkapitlet i Uppsala. Efter anmodan skall sökanden förete personbevis och vederbörligt läkarintyg. Förordning (1976:10). 10 § I ansökan skall präst uppgiva, huruvida han vid tiden för ansökningens ingivande är uppförd å förslag till tjänst, vilken skall tillsättas efter val, eller sökt tjänst, till vilken förslag ännu ej upprättats, eller antagit kallelse till tjänst eller sökt tjänst, vilken skall tillsättas utan val. Skulle sökande, sedan ansökningen ingivits men innan förslag till den sökta tjänsten upprättats eller, då fråga är om tillsättning utan val, tjänsten tillsatts, bliva uppförd å förslag till annan tjänst eller antaga kallelse eller söka annan tjänst, som skall tillsättas utan val, skall han ofördröjligen härom underrätta det domkapitel, varunder förstnämnda tjänst lyder. 11 § Förklarar präst i ansökan till tjänst, som skall tillsättas efter val, att han endast under något villkor eller förbehåll önskar avlägga prov, skall domkapitlet förfara såsom om prästen avstått från prov. Dock må sökande, som är bosatt utom riket, göra förbehåll om rätt att för provs fullgörande erhålla ersättning som avses i 23 §. 3 kap. Om tillsättning efter val Om förslag 12 § Sedan ansökningstiden för en tjänst som skall tillsättas efter val har gått ut, skall domkapitlet så snart som möjligt och senast inom en månad vidta de åtgärder som anges i 14--16 §§ lagen (1957:577) om prästval. Förordning (1982:1168). 13 § Vid omröstning till förslag skall röstas om vart förslagsrum särskilt från det första och vidare nedåt. 14 § Finnas till komministertjänst, som varit jämlikt 16 § tredje stycket lagen om prästval ånyo ledigförklarad, flera behöriga sökande, skall ordningsföljden mellan präst, som sökt tjänsten vid första ledigförklarandet och kvarstår såsom sökande, samt övriga sökande, som uppföras å förslag, avgöras genom omröstning. 15 § I förslagsprotokollet skall för varje sökande upptagas ett kort sammandrag av hans meritförteckning samt utföras den tjänstålder han enligt domkapitlets prövning ägt vid ansökningstidens utgång räkna sig till godo. Uppföres präst efter kallelse å förslag till domprost- eller kyrkoherdetjänst, skall i förslagsprotokollet antecknas den tjänstålder han ägde å frågodagen samt angivas, huru domkapitlet finner honom enligt de i 12 § lagen om prästval stadgade grunderna förhålla sig till övriga å förslaget uppförda präster. Om valförrättare m.m. 16 § Till valförrättare förordnar domkapitlet vederbörande kontraktsprost eller, där han veterligen är jävig eller har förfall, annan inom kontraktet eller nära därintill boende präst. Till suppleant för valförrättaren förordnar domkapitlet någon inom kontraktet eller nära därintill boende präst. Ej må den vara valförrättare eller suppleant för denne, som med någon av de å förslaget uppförda är i den släktskap eller det svågerlag, som enligt allmän lag utgör jäv mot domare, ej heller röstberättigad, såvida han ej nedlägger sin röst. Har valförrättaren laga förfall, eller vet han att jäv är mot honom, skall han ofördröjligen härom underrätta domkapitlet och suppleanten. Inträffar för suppleant, som erhållit sådan underrättelse, laga hinder så nära frågodag eller valdag, att annan valförrättare dessförinnan ej kan hinna utses av domkapitlet, skall han avlysa förrättningen och ofördröjligen underrätta domkapitlet. 17 § Skall frågodag eller val hållas i två eller flera lokaler, förordnar domkapitlet särskild valförrättare att leda förhandlingarna i lokal där dessa icke skola ledas av valförrättaren. Domkapitlet förordnar tillika suppleant för särskild valförrättare. I fråga om jäv mot särskild valförrättare och suppleant för sådan gäller vad i 16 § stadgas om jäv mot valförrättaren och dennes suppleant. Har särskild valförrättare laga förfall, eller vet han att jäv är mot honom, skall han ofördröjligen härom underrätta domkapitlet och sin suppleant. Inträffar för suppleant, som erhållit sådan underrättelse, laga hinder så nära frågodag eller valdag, att annan särskild valförrättare dessförinnan ej kan hinna utses av domkapitlet, skall han genast anmäla förhållandet hos valförrättaren, som då har att avlysa förrättningen och ofördröjligen underrätta domkapitlet. 18 § Skall frågodag eller val inom samma lokal hållas på avdelningar, förordnar domkapitlet på framställning av valförrättaren en eller flera biträdande valförrättare ävensom suppleant för sådan. Har biträdande valförrättare laga förfall, skall han ofördröjligen härom underrätta domkapitlet och sin suppleant. Inträffar för suppleant, som erhållit sådan underrättelse, laga hinder så nära frågodag eller valdag, att annan biträdande valförrättare dessförinnan ej kan hinna utses av domkapitlet, skall han genast anmäla förhållandet hos valförrättaren; och ankommer på denne att bestämma, huruvida förrättningen skall avlysas eller äga rum utan uppdelning å avdelningar eller med uppdelning å färre avdelningar än förut varit bestämt. Avlyses förrättningen, skall valförrättaren ofördröjligen underrätta domkapitlet. 19 § Förutom i de fall, som avses i 16 -- 18 §§, skall suppleant tjänstgöra i vederbörandes ställe, då denne på grund av förrättningens långvarighet eller andra omständigheter påkallar sådant. 20 § Valförrättaren skall utse valnotarie att å frågodag eller valdag föra protokoll. Skall frågodag eller val hållas i två eller flera lokaler, skall valförrättaren därjämte anlita särskild valnotarie att föra protokoll i lokal där protokollet icke skall föras av valnotarien. Yppas behov av suppleant för valnotarien eller för särskild valnotarie, skall valförrättaren utse sådan. Där frågodag eller val skall inom samma lokal hållas på avdelningar eller valförrättaren eljest så prövar nödigt, äger han förordna en eller flera biträdande valnotarier. Sådan befogenhet tillkommer ock särskild valförrättare. 21 § I 16--20 §§ nämnda förrättningsmän äga för fullgörande av sina uppdrag åtnjuta resekostnadsersättning och traktamente enligt allmänna resereglementet (1952:735), suppleant dock endast under förutsättning att han vid förrättningen tjänstgjort i vederbörandes ställe. Förrättningsman skall hänföras till reseklass B. Resekostnadsersättning och traktamente skola gäldas av pastoratet och utbetalas av pastoratskyrkorådet enligt räkning, attesterad av den som vid förrättningen tjänstgjort såsom valförrättare. Förordning (1976:10). Om provpredikanter 22 § Domkapitlet utfärdar missiv för provpredikant till avläggande av prov på därtill utsatt dag; i missivet skall angivas den eller de kyrkor, där prov skall avläggas. Provpredikant skall ofördröjligen underrätta domkapitlet om mottagandet av missivet. 23 § Inom riket bosatt präst, som ej är stationerad i det pastorat, där han skall avlägga prov, äger åtnjuta resekostnadsersättning och traktamente enligt allmänna resereglementet (1952:735). Han skall härvid hänföras till reseklass B. I första stycket avsedd präst, till vilken utgår avlöningsförmåner som har fastställts under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, äger åtnjuta ersättning för de avlöningsförmåner, om vilka han gått miste under tjänstledighet för avläggande av prov. Fråga, huruvida och i vad mån ersättning som avses i första och andra styckena eljest må utgå, prövas och avgöres av regeringen efter framställning i varje särskilt fall. Ansökan om ersättning och traktamente skall ingivas till det domkapitel, varunder den lediga tjänsten lyder. I fall, som avses i första och andra styckena, fastställer domkapitlet ersättnings- och traktamentsbeloppens storlek. Förordning (1976:10). Om provdag, frågodag och valdag 24 § prov skall avläggas samt frågodag och val hållas å söndag. Ej må frågodag eller val hållas å böndag, nyårsdagen, påskdagen, pingstdagen, julafton, juldagen eller annandag jul, ej heller å dag då allmänna val eller allmän folkomröstning äger rum. 25 § Provdagar äro så många på varandra följande söndagar som provpredikanterna äro till antalet; provpredikanterna skola avlägga prov, var å sin dag, i ordning efter sina rum å förslaget. Inställes visst prov eller kommer det eljest ej till stånd å utsatt dag, må övriga provdagar ej ändras. Domkapitlet skall, om ej förhållandena påkalla annat, utsätta första provdagen till andra söndagen efter utgången av tiden för anförande av besvär över förslaget. Anföras sådana besvär, meddelar domkapitlet, sedan besvären blivit slutligen avgjorda, nytt beslut om provdagar, och skall därvid, om ej förhållanden påkalla annat, första provdagen utsättas till tredje söndagen efter det underrättelse kommit domkapitlet till handa om att besvären avgjorts. Är provpredikant uppförd å förslag jämlikt 19 § första stycket lagen om prästval eller är provpredikant uppförd å förslag till domprost- eller kyrkoherdetjänst efter kallelse, skall domkapitlet förelägga honom särskild provdag. 26 § Vid tillsättning av domprost- eller kyrkoherdetjänst är söndagen näst efter sista provdagen frågodag. Förekommer ej prov, hålles frågodag å andra söndagen efter utgången av tiden för anförande av besvär över förslaget eller, som sådana besvär anföras, å dag som domkapitlet bestämmer. Skall ny frågodag hållas jämlikt 27 § lagen om prästval, bestämmer domkapitlet dag härför. 27 § Val till domprost- eller kyrkoherdetjänst hålles, om ej annat följer av vad nedan i denna paragraf sägs, å andra söndagen efter frågodagen eller, om prov avlagts efter frågodagen, å andra söndagen efter detta prov. Har fråga om kallelse av präst förfallit jämlikt 25 § lagen om prästval, skall valet förrättas å andra söndagen efter det de röstberättigade underrättats härom på sätt i 51 § denna förordning sägs. Skall präst, som på grund av kallelse uppförts å förslag, icke avlägga prov, utsätter domkapitlet dag för valet. Där ej förhållandena påkalla annat, bör till valdag bestämmas första härför möjliga söndag. Förordning (1976:10). 28 § Val till komministertjänst hålles å andra söndagen efter sista provdagen. Förekommer ej prov, utsätter domkapitlet dag för valet. Om icke förhållandena påkalla annat, bör till valdag bestämmas första härför möjliga söndag. 29 § Frågo- eller valdag, som vid tillämpning av 26 -- 28 §§ skulle komma att infalla å dag som sägs i 24 § andra stycket, skall i stället infalla å närmast påföljande söndag, varå hinder enligt sistnämnda stadgande ej möter. 30 § Hava besvär över förslag anförts eller prövar eljest domkapitlet hinder föreligga mot att prov, frågodags- eller valförrättning äger rum, skall domkapitlet ofördröjligen inställa provet eller förrättningen i avbidan på besvärens avgörande eller hindrets undanröjande. Har frågo- eller valdag ej blivit vederbörligen kungjord, skall valförrättaren utsätta ny frågo- eller valdag. 31 § Valförrättaren må förordna, att å frågo- eller valdag högmässogudstjänsten skall börja tidigare än vanligt och aftonsångsgudstjänsten inställas. Finnas i pastoratet flera kyrkor och skall frågodag eller val hållas i allenast en av dem, äger valförrättaren tillika, efter inhämtande av domkapitlets tillstånd, förordna att gemensam högmässa skall å frågo- eller valdagen förrättas i den kyrka, där frågodagen eller valet skall hållas. Skriftermål och nattvardsgång må ej av vederbörande prästerskap anordnas vid gudstjänst, som föregår frågodags- eller valförrättning. 32 § Valförrättaren skall, vid behov efter hörande av pastoratskyrkorådet, bestämma timmarna för valet ävensom, där detta skall förrättas i två eller flera lokaler, tid och plats för röstsammanräkningen. Om plats för frågodag och val 33 § Frågodag och val skola hållas i pastoratets kyrka eller, om inom pastoratet finnas flera kyrkor, i den kyrka domkapitlet bestämmer. Prövas med hänsyn till pastoratets folkrikhet eller av annan orsak nödigt, att frågodag eller val hålles i två eller flera lokaler, äger domkapitlet förordna härom. Om valförrättaren, vid behov efter hörande av pastoratskyrkorådet, så finner lämpligt, må frågodag eller val inom samma lokal, under inseende av den som där leder förrättningen, hållas på två eller flera efter pastoratets lokala indelning bestämda avdelningar. Om kungörande av prov, frågodag och val 34 § Om förestående prov, frågodag och val skall tillkännagivande ske genom kungörelse, som valförrättaren å tid som sägs i 38 § har att låta uppläsa i de kyrkor i pastoratet, där gudstjänst då hålles. Hålles ej gudstjänst i kyrka å dag, då kungörelse eljest skulle där uppläsas, skall valförrättaren låta anslå kungörelsen på kyrkdörren. 35 § Kungörelse om prov, för vilka dagar bestämts enligt 25 § andra stycket, skall innehålla uppgift om dag och plats för prov ävensom för envar å förslaget uppförd präst sammandrag av meritförteckning jämte uppgift å tjänstålder. I fall, som avses i 25 § tredje stycket, skall ny kungörelse utfärdas innehållande, om präst uppförts å förslaget efter kallelse, jämväl uppgifter, varom sägs i 15 § andra stycket. 36 § Kungörelse om frågodag skall innehålla uppgift om dag och plats för förrättningen och om tiden för dess början ävensom om valförrättarens beslut jämlikt 31 §. I fall, då ingen sökande avlägger prov, skall kungörelsen tillika innehålla i 35 § första stycket angivet sammandrag. 37 § Kungörelse om val skall innehålla uppgift om dag och plats för förrättningen ävensom om valförrättarens beslut jämlikt 31 och 32 §§. I fall, som avses i 27 § tredje stycket och 28 § andra stycket, skall kungörelsen tillika innehålla i 35 § angivet sammandrag. 38 § Kungörelse om prov skall av domkapitlet tillställas valförrättaren med åläggande för denna att, ändock han skulle finna jäv mot sig föreligga, låta uppläsa kungörelsen söndagen näst före första provdagen, om kungörelsen avser flera provdagar, men eljest söndagen näst före den dag, kungörelsen avser. Kungörelse om frågodag skall, då denna infaller å söndag näst efter sista provdagen eller å dag som valförrättaren bestämt jämlikt 30 § andra stycket, utfärdas av valförrättaren. Om annan frågodag skall kungörelse utfärdas av domkapitlet och tillställas valförrättaren. Kungörelse om frågodag skall genom valförrättarens försorg uppläsas söndagen näst före frågodagen. Om val utfärdas kungörelse av valförrättaren i fall, som avses i 27 § första och andra styckena, 28 § första stycket och 30 § andra stycket. I övriga fall skall kungörelse utfärdas av domkapitlet och tillställas valförrättaren. Kungörelse om val skall genom valförrättarens försorg uppläsas söndagen näst före valdagen. 39 § Har domkapitlet inställt eller uppskjutit prov, frågodag eller val, skall domkapitlet ofördröjligen underrätta valförrättaren med åläggande för denne att, därest kungörelse om provet eller förrättningen hunnit uppläsas, å närmast infallande söndag kungöra förhållandet. Om frågodags fortgång A. Frågodag i en lokal 40 § Å frågodag skall valförrättaren fråga valmenigheten, om den önskar att präst skall kallas att uppföras å förslaget till tjänsten jämte de av domkapitlet föreslagna. Då äger röstberättigad väcka förslag om sådan kallelse, varefter omröstning företages på sätt i 24 § lagen om prästval och nedan i denna stadga föreskrives. Innan omröstning äger rum skall valförrättaren underrätta valmenigheten, huru vid omröstningen skall tillgå. 41 § De röstande böra i den ordning, i vilken de framträda, var för sig avlämna sina röstsedlar. I röstlängden skall antecknas vilka röstberättigade som röstat. Valförrättaren föreskriver av vilka vid förrättningen tjänstgörande personer dessa anteckningar skola verkställas. 42 § När omröstningen är slutad, öppnas röstsedlarna och sammanräknas godkända röster. Härvid skall, därest omröstningen ägt rum å skilda avdelningar i samma lokal, varje biträdande valförrättare närvara. Valförrättaren tillkännagiver härefter, huru omröstningen utfallit. 43 § Har å frågodagen kallelse icke kommit till stånd och är laga hinder mot det förestående valet ej veterligt, skall valförrättaren tillkännagiva, vilken dag valet kommer att förrättas. Han skall ock meddela valmenigheten, huru jämlikt 40 § lagen om prästval besvär över frågodagsförrättningen må anföras. 44 § Å frågodag skall föras protokoll, som vid förrättningens slut justeras och underskrives av valförrättaren, valnotarien och minst två röstberättigade. B. Frågodag i flera lokaler 45 § Hålles frågodag i två eller flera lokaler, gälla i tillämpliga delar bestämmelserna i 40, 41, 43 och 44 §§. Därvid skall vad i dessa paragrafer sägs om valförrättaren eller valnotarien avse, beträffande förhandlingar som ledas av särskild valförrättare, denne eller särskild valnotarie. Härutöver skola tillämpas föreskrifterna i 46 -- 48 §§. 46 § Väckes i någon lokal förslag om kallelse, skall omröstning företagas i samtliga lokaler. Särskild valförrättare har att, så fort ske kan, underrätta valförrättaren, huruvida i den lokal, där han leder förhandlingarna, sådant förslag blivit väckt. Valförrättaren skall meddela särskild valförrättare, huruvida omröstning skall äga rum eller förrättningen avslutas utan omröstning. 47 § Protokoll och andra handlingar, vilka förekomma vid frågodagsförrättning, som handlägges av särskild valförrättare, skola omedelbart efter förrättningens slut av denne förseglas samt, så fort ske kan, tillställas valförrättaren. 48 § Har omröstning ägt rum, skola röstsedlarna öppnas och rösterna sammanräknas av valförrättaren i närvaro av varje särskild och biträdande valförrättare. Tid och plats härför skola vid omröstningen av valförrättaren utsättas samt av honom och särskild valförrättare tillkännagivas. Vissa åtgärder efter frågodag 49 § Har å frågodag präst blivit kallad att uppföras å förslaget, skall valförrättaren skyndsamt insända frågodagsprotokollet till domkapitlet, så ock samtidigt genom utdrag därav underrätta den kallade. Denne åligger att genast skriftligen meddela domkapitlet, huruvida han är villig antaga kallelsen, och för sådant fall bifoga de för ansökan föreskrivna handlingar och uppgifter. Om å frågodag icke kallats någon präst, skall valförrättaren intill valdagen hos sig förvara frågodagsprotokollet. Bestyrkt avskrift av frågodagsprotokollet skall till valdagen förvaras hos den som förvaltar kyrkoherdeämbetet i pastoratet. 50 § Är på grund av bestämmelse i 16 § andra stycket eller 19 § andra stycket lagen om prästval särskild valförrättning ej erforderlig, skall valförrättaren, om han ej redan till domkapitlet insänt frågodagsprotokollet, snarast möjligt översända bestyrkt avskrift därav. Har förslag om kallelse varit föremål för omröstning, skall valförrättaren tillika till domkapitlet insända röstlängden jämte vid frågodagsförrättningen avlämnade fullmakter. Efter det förrättningen vunnit laga kraft eller däröver anförda besvär blivit slutligen avgjorda, skall röstlängden återställas till vederbörande. Frågodagsprotokollets huvudskrift skall förvaras bland pastoratets handlingar. 51 § Då domkapitlet jämlikt 19 eller 25 § lagen om prästval har att underrätta de röstberättigade om att kallelse av präst skall anses lika med val eller att fråga om sådan kallelse förfallit, skall domkapitlet tillsända valförrättaren kungörelse härom. Kungörelsen skall genom dennes försorg å närmast infallande söndag uppläsas i varje kyrka i pastoratet, där gudstjänst då hålles, och anslås å dörren till varje annan kyrka i pastoratet. Om valförrättnings fortgång A. Valförrättning i en lokal 52 § Kungörelse, som domkapitlet jämlikt 35, 36 eller 37 § utfärdat om de föreslagna och deras förtjänster, skall finnas anslagen på minst ett ställe i vallokalen. Skall valet förrättas å skilda avdelningar i samma lokal, skola erforderliga anvisningar härom finnas anslagna. 53 § Valförrättningen inledes med psalmsång. Valförrättaren äger i ett tal erinra valmenigheten om den förestående förrättningens vikt. 54 § Valsedel skall vara av vitt papper utan kännetecken, som kan antagas vara med avsikt där anbragt, och upptaga namnet på en av de präster, som vid valet stå under omröstning. 55 § De röstande böra i den ordning, i vilken de framträda, var för sig avlämna sina valsedlar. I röstlängden skall antecknas vilka röstberättigade som röstat. Valförrättaren föreskriver av vilka vid förrättningen tjänstgörande personer dessa anteckningar skola verkställas. När alla, som vid det för valets slut fastställda klockslaget äga tillträde till valet, avlämnat sina valsedlar, skall omröstningen förklaras avslutad. 56 § När omröstningen är slutad, öppnas valsedlarna och sammanräknas godkända röster särskilt för envar av dem som stått under omröstning. Härvid skall, därest valet förrättats å skilda avdelningar i samma lokal, varje biträdande valförrättare närvara. Valförrättaren tillkännagiver härefter, huru valet utfallit samt på vad sätt jämlikt 41 § lagen om prästval besvär över valförrättningen må anföras. 57 § Vid valet skall föras protokoll, som vid förrättningens slut justeras och underskrives av valförrättaren, valnotarien och minst två röstberättigade. B. Valförrättning i flera lokaler 58 § Förrättas val i två eller flera lokaler, gälla i tillämpliga delar bestämmelserna i 52 - 55 och 57 §§. Därvid skall vad i dessa paragrafer sägs om valförrättaren eller valnotarien avse, beträffande förhandlingar som ledas av särskild valförrättare, denne eller särskild valnotarie. Härutöver skola tillämpas föreskrifterna i 59 -- 61 §§. 59 § Vid förrättning, som handlägges av särskild valförrättare, förekommande protokoll och andra handlingar skola omedelbart efter förrättningens slut av den särskilde valförrättaren förseglas samt, så fort ske kan, tillställas valförrättaren. 60 § Valsedlarna öppnas och rösterna sammanräknas å utsatt tid och plats av valförrättaren i närvaro av varje särskild och biträdande valförrättare. Härefter förfares på sätt i 56 § andra stycket stadgas. 61 § Har vid omröstning i någon av vallokalerna tiden framskridit så långt, att röstsammanräkningen ej kan äga rum å utsatt tid, skall sammanräkningen uppskjutas till annan dag och tidpunkt, som av valförrättaren vid valtillfället utsättas och tillkännagivas. Valsedlarna skola under tiden av valförrättaren hållas förseglade. Vissa åtgärder efter valförrättning 62 § Valförrättaren skall efter valets slut ofördröjligen till domkapitlet insända dels röstlängden jämte avlämnade fullmakter, dels ock bestyrkta avskrifter av protokollet över frågodagsförrättningen, om sådan ägt rum, samt av valprotokollet. Efter det valet vunnit laga kraft eller däröver anförda besvär blivit slutligen avgjorda, skall röstlängden återställas till vederbörande. Protokollens huvudskrifter skola förvaras bland pastoratets handlingar. 63 § De avgivna valsedlarna skola av valförrättaren inläggas under försegling och förvaras till dess valet vunnit laga kraft. Särskilda bestämmelser 64 § Försegling av frågodags- och valhandlingar skall ske under minst två närvarandes sigill, vilka före förseglingen skola avtryckas å vederbörande protokoll. 65 § Över valförrättarens eller särskild valförrättares åtgärd till valets beredning må besvär ej anföras annat än i sammanhang med besvär över valförrättningen eller, då fråga är om tillsättning av kyrkoherdetjänst och jämlikt 16 § andra stycket eller 19 § andra stycket lagen om prästval särskild valförrättning ej erfordras, över frågodagsförrättningen. 66 § Skall kyrkoherdetjänst jämlikt 4 § tredje stycket lagen om prästval tillsättas av regeringen, har domkapitlet att, sedan valet vunnit laga kraft, ofördröjligen till regeringen med yttrande som sägs i 31 § samma lag insända samtliga handlingar i ärendet. Förordning (1976:10). 67 § Vid tillsättning av domprosttjänst skall domkapitlet, sedan den i 30 § första stycket lagen om prästval angivna ansökningstiden gått till ända, ofördröjligen till regeringen med yttrande som sägs i samma § andra stycket insända samtliga handlingar i ärendet. Förordning (1976:10). 68 § Skall kyrkoherdetjänst jämlikt 4 § tredje stycket lagen om prästval tillsättas av regeringen och inträffar att präst som vid val till tjänsten stått under omröstning blivit obehörig till förslag, innan valhandlingarna insänts till regeringen, skall domkapitlet skilja honom från förslaget; i sådant fall ävensom om någon av de föreslagna efter valet avlidit eller jämlikt 17 § andra stycket lagen om prästval frånträtt förslaget, har domkapitlet att utan förslagets fyllande vid handlingarnas insändande till regeringen göra anmälan härom. Förordning (1976:10). 4 kap. Om tillsättning utan val 69 § Sedan ansökningstiden för en ledigförklarad tjänst som skall tillsättas utan val har gått ut, skall domkapitlet så snart som möjligt och senast inom en månad vidta de åtgärder som anges i 33 § och 34 § första stycket lagen (1957:577) om prästval. Om tillsättningen avser en komministertjänst vars innehavare huvudsakligen skall tjänstgöra vid sjukhus och det finns mer än en behörig sökande till tjänsten, skall domkapitlet bereda ledningen för sjukhuset tillfälle att inom viss tid yttra sig om sökandena. Detta skall ske innan någon åtgärd enligt första stycket vidtas. Den tid som anges i första stycket skall i sådant fall räknas från det att yttrandet har kommit in till domkapitlet eller tiden för yttrande har gått ut. Förordning (1982:1168). 70 § Domkapitlet skall uppgöra förteckning å sökandena och däri för envar av dem upptaga ett kort sammandrag av hans meriter samt utföra den tjänstålder, han enligt domkapitlets prövning ägt vid ansökningstidens utgång räkna sig till godo. Denna förteckning skall jämte utdrag av protokoll över domkapitlets prövning av sökandenas behörighet till tjänsten biläggas ansökningshandlingarna, innan tillfälle beredes vederbörande kyrkoråd att för avgivande av yttrande enligt 34 § lagen om prästval taga del av dessa. För avgivande av yttrande som i föregående stycke sägs bestämmer domkapitlet viss tid. 71 § Därest kyrkoråd i yttrande jämlikt 34 § lagen om prästval förordar en av de sökande till tjänstens erhållande, bör kyrkorådet tillika angiva, vilka sökande kyrkorådet anser böra komma i fråga i andra och tredje rummen. 72 § Är fråga om tillsättning av kyrkoherdetjänst skall domkapitlet vid sitt yttrande till regeringen enligt 35 § lagen om prästval foga samtliga handlingar i ärendet. Förordning (1976:10).