Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1958:215 · Visa register
Kungörelse (1958:215) med vissa föreskrifter om häkten och polisarrester
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1958-04-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:986
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:1108
Upphävd: 2015-01-01
1 § Förvaringsrum i häkte eller polisarrest skall fylla skäliga anspråk på sundhet. Förordning (1988:42). 2 § Förvaringsrum skall vara så anordnat, att obehörigas insyn förhindras. Det skall vara försett med fönster, som är så inrättat, att rummet erhåller god dager. Golvytan skall vara minst 6 kvadratmeter, rummets kubikinnehåll minst 15 kubikmeter och rumshöjden minst 2,40 meter. Rummet skall vara på tillfredsställande sätt ljudisolerat och i övrigt så inrättat, att obehörig förbindelse mellan den intagne och annan såvitt möjligt förhindras. Förordning (1987:335). 3 § Förvaringsrum skall vara försett med ändamålsenliga anordningar för uppvärmning, luftväxling och belysning samt med lämpligt signalsystem för påkallande av vaktpersonalens uppmärksamhet. I förvaringsrum skall finnas stol, bord, hylla och säng jämte erforderlig sängutrustning; dock må rum, som användes till förvaring av berusad, våldsam eller sjuk person, i stället hava annan lämplig inredning. Inredningen i förvaringsrum skall såvitt möjligt erhålla sådant utförande och förses med sådana skyddsanordningar, att den icke kan av intagen begagnas till skada för honom själv eller annan. 4 § Till förvaringsrum skall höra klosett och tvättställ. Därjämte skall finnas särskilt utrymme med lämpliga anordningar för förvaring av de intagnas kläder och övriga tillhörigheter. 5 § Förvaringsrum skall vid användning dagligen rengöras och luftas samt vara uppvärmt till vanlig rumstemperatur. När rummet ej användes, skall det hållas så uppvärmt att det kan tagas i bruk utan längre tidsutdräkt. Ej må förvaringsrum användas till annat än avsett ändamål. 6 § Beklädnadspersedlar och toalettartiklar skola tillhandahållas intagen i den mån så erfordras och finnes lämpligt. 7 § Begagnade persedlar skola vid utlämnande till intagen vara väl rengjorda. Har intagen visat sig vara behäftad med smittsam sjukdom eller ohyra, skall såväl förvaringsrummet som av honom använda persedlar desinficeras. 8 § Tillsyn utövas av Kriminalvården över häkten och polisarrester som äro anordnade i anslutning till sådana häkten samt av Rikspolisstyrelsen över övriga polisarrester. Förordning (2005:986). 9 § Tillsynsmyndigheten meddelar de närmare föreskrifter som behövas för tillämpning av 1-7 §§. Om särskilda skäl föreligga, må tillsynsmyndigheten medge undantag från bestämmelserna i 2 § första stycket andra punkten, andra och tredje styckena samt 3-5 §§. Kungörelse (1967:609). 10 § har upphävts genom kungörelse (1970:531). 11 § Kriminalvården och Rikspolisstyrelsen upprättar i samråd normalritningar och tekniska anvisningar för byggande och inredning av häkten och polisarrester. Förordning (2005:986). 12 § har upphävts genom kungörelse (1970:531).