Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1957:656 · Visa register
Reglemente (1957:656) för sjuksköterskor;
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1957-11-22
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1290
Upphävd: 1994-10-01
1 § har upphävts genom förordning (1984:547). 2 § har upphävts genom förordning (1980:500). 3 § En sjuksköterska är i sin yrkesutövning underställd socialstyrelsens inseende och skyldig att följa vad styrelsen föreskriver. Sjuksköterskan skall skyndsamt inkomma med de upplysningar, förklaringar eller underrättelser som styrelsen begär. Den omedelbara tillsynen över en sjuksköterska, som är verksam i öppen vård, åligger den läkare som sjukvårdsstyrelsen bestämmer. För en sjuksköterska som är verksam i sluten vård finns särskilda bestämmelser om förmanskap m.m. Förordning (1981:621). 4 § En sjuksköterska som avser att på en ort inom riket enskilt utöva sjuksköterskeyrket genom meddelande av sjukvård i hemmen eller på egen mottagning skall senast två veckor efter det verksamheten påbörjades skriftligen anmäla detta till socialstyrelsen. Upphör sjuksköterskan med sin yrkesverksamhet, skall även detta skriftligen anmälas till socialstyrelsen. En sjuksköterska som vill driva enskilt vårdhem skall följa bestämmelserna i stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m.m. Förordning (1981:621). 5 § Under utövandet av sitt yrke skall sjuksköterska iakttaga omsorg och samvetsgrannhet samt efterkomma de anvisningar, som utfärdats till hennes efterrättelse. 6 § Sjuksköterska skall på betryggande sätt förvara och utdela läkemedel, som hon omhänderhar. 7 § Sjuksköterska åligger att, då hon i sin verksamhet erhållit kännedom om förhållande, som bör föranleda socialnämnds ingripande, ofördröjligen göra anmälan därom hos nämnden. Då sjuksköterska eljest i sin verksamhet finner någon vara i behov av hjälp, som det ankommer på myndighet att lämna, bör hon hos vederbörande myndighet göra anmälan därom. Förordning (1981:754). 8 § har upphävts genom förordning (1975:107). 9 § Sjuksköterska bör följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och söka göra sig förtrogen med nya rön av betydelse för hennes yrkesutövning. 10 § Gör en sjuksköterska i öppen vård sig skyldig till fel eller försummelse i sin yrkesutövning, skall sjuksköterskans närmaste förman anmäla förhållandet till socialstyrelsen. Förordning (1981:621). 11 § har upphävts genom förordning (1980:500). 12 § har upphävts genom förordning (1975:758). 13 § har upphävts genom förordning (1975:107). 14 § har upphävts genom förordning (1984:547). 15 § Socialstyrelsen äger utfärda de ytterligare föreskrifter rörande sjuksköterskas verksamhet, som må finnas erforderliga. Kungörelse (1972:688). Övergångsbestämmelser 1957:656 Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 1958. Den som före reglementets ikraftträdande erhållit avgångsbetyg från statlig eller av staten godkänd sjuksköterskeskola eller som av Kungl. Maj:t eller medicinalstyrelsen förklarats hava förvärvat ett mått av kunskap och färdighet, som motsvarar vad sådan skola avser att bibringa, skall anses såsom legitimerad sjuksköterska enligt detta reglemente.