Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1957:4 · Visa register
Kungl. Maj:ts kungörelse (1957:4) angående fastställande av formulär till blanketter för taxeringsarbetet
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1957-01-10
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:1247
Upphävd: 1991-01-01
Kungl. Maj:t finner gott bemyndiga riksskattenämnden att, i den mån Kungl. Maj:t ej annorlunda förordnar, fastställa sådana formulär som avses i 128, 172 och 174 §§ taxeringslagen (1956:623), så ock andra för taxering m.m. avsedda formulär, beträffande vilka föreskrives att de skola fastställas av Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, av riksskattenämnden. (Jämför 1974:773 ö.b.)