Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1955:693 · Visa register
Kungl. Maj:ts Cirkulär (1955:693) till samtliga länsstyrelser angående utgallring av handlingar i prövningsnämndernas arkiv
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1955-12-02
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:446
Upphävd: 1991-07-01
Till prövningsnämnds arkiv hörande akter i sådana ärenden rörande taxering, som avgjorts av prövningsnämnd efter den 30 juni 1955, skola utgallras enligt samma grunder, som gälla för förstöring av häremot svarande till ledning för taxering avlämnade deklarationer eller andra upgifter. Har föreskrift lämnats att visst eller vissa års deklarationer skola för framtiden bevaras, skall motsvarande gälla beträffande akter som hänföra sig till ifrågavarande års deklarationer. Oaktat vad ovan sagts skola från gallring undantagas dels akter i fastighetstaxeringsärenden, som avse rättsfrågor, samt akter innefattande handlingar rörande i beskattningssyfte verkställda särskilda jordvärderingsförrättningar dels ock akter i ärenden, vilka i övrigt finnas böra undantagas från gallring med hänsyn till ärendets betydelse från prejudikatsynpunkt eller av andra särskilda skäl. Akter, vilka enligt vad ovan stadgas äro undantagna från gallring, skola före arkivering särskilt utmärkas, därest de icke förvaras för sig. Akter i ärenden rörande taxering, som avgjorts av prövningsnämnd efter utgången av år 1902 men före den 1 juli 1955, skola, därest särskilda omständigheter icke till annat föranleda, utgallras med motsvarande tillämpning av här ovan lämna gallringsföreskrifter. Bestämmelserna i detta cirkulär äga icke tillämpning med avseende å mellankommunala prövningsnämndens arkiv.