Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1955:674 · Visa register
Kungörelse (1955:674) om överflyttande å Sjöfartsverket av de uppgifter, som tillkomma lotsverket och sjökarteverket, ävensom av vissa uppgifter, som tillkomma kommerskollegium samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
Departement: Infrastrukturdepartementet RST US
Utfärdad: 1955-12-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:177
1 § Vad av Kungl. Maj:t i gällande författningar eller genom särskilda beslut stadgats rörande lotsstyrelsen, sjökarteverket eller chefen för sjökarteverket skall i stället avse sjöfartsstyrelsen och vad i sådan ordning föreskrivits beträffande lotsverket skall i stället äga tillämpning å sjöfartsverket. 2 § De bestämmelser rörande kommerskollegium, som meddelas i följande författningar, skola i stället gälla sjöfartsstyrelsen, nämligen 1) kungörelsen den 27 september 1901 (nr 73) i fråga om sättet för infordrande av avskrift ur fartygsregistret vid behandling av ärenden rörande inteckning i fartyg; 2) förordningen den 4 december 1903 (nr 129) angående pass- och nationalitetshandlingar för svenska, till orter utom Sverige gående fartyg; 3) förordningen den 31 december 1917 (nr 932) angående läkarintyg för sjöfolk; 4) förordningen den 30 september 1921 (nr 623) angående tjänstgöringsbetyg för sjöfolk; 5) kungörelsen den 16 oktober 1925 (nr 435) angående spisordning för besättningar å svenska handelsfartyg; 6) förordningen den 20 maj 1927 (nr 184) angående fartygs byggnad och utrustning; 7) kungörelsen den 7 oktober 1927 (nr 393) angående handläggning av ansökningar om tillstånd för vissa utländska fartyg att lossa från utlandet medförd last å annan ort vid flod, kanal eller insjö än stapelstad; 8) förordningen den 9 december 1932 (nr 570) angående vissa säkerhetsåtgärder vid nyttjande av fartyg (nyttjandeförordning); 9) kungörelsen den 3 februari 1933 (nr 27) angående signalbokstäver för svenska fartyg; 10) skeppsklarerarförordningen den 4 maj 1934 (nr 119); 11) förordningen den 12 juni 1936 (nr 315) angående befäl å svenska handelsfartyg m.m. (befälsförordning); 12) kungörelsen den 8 oktober 1937 (nr 815) om skyddsåtgärder, som vid lastning och lossning av fartyg ankomma på befälhavaren m.fl.; 13) kungörelsen den 19 maj 1939 (nr 184) angående allmänna villkor och bestämmelser för lån ur statens lånefond för den mindre skeppsfarten; 14) kungörelsen den 9 juni 1939 (nr 306) angående sjömanshusen i riket samt sjömäns på- och avmönstring m.m.; 15) instruktionen den 23 april 1948 (nr 213) för statens skeppsprovningsanstalt; 16) kungörelsen den 5 november 1948 (nr 687) med närmare föreskrifter rörande tillämpningen av sjöarbetstidslagen; 17) kungörelsen den 21 april 1950 (nr 152) om fastställelse av hamn- och grundpenningtaxor samt taxor å sluss-, kanal- och andra farledsavgifter; 18) kungörelsen den 21 april 1950 (nr 153) med vissa tillämpningsföreskrifter till förordningen den 8 maj 1874 (nr 26 s.11) angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarna i riket; 19) kungörelsen den 9 mars 1951 (nr 99) angående vissa undantag från behörighetsbestämmelserna i befälsförordningen den 12 juni 1936 (nr 315) m.m.; 20) kungörelsen den 30 juni 1952 (nr 581) med vissa föreskrifter angående räddning ur sjönöd och avvärjande av sjötrafiken hotande fara m.m. (sjönödskungörelse); 21) kungörelsen den 30 december 1952 (nr 818) angående bostäder m.m. å fartyg för ombord anställda; 22) kungörelsen den 24 april 1953 (nr 222) om sanitär kontroll över den internationella trafiken (karantänskungörelse); 23) stadgan den 23 juli 1953 (nr 574) för sjöbefälsskolorna i riket; 24) Har upphävts genom förordning (2003:177). 25) kungörelsen den 30 juni 1954 (nr 554) angående befrielse för vissa turistfartyg från mätningsskyldighet, m.m.; 26) kungörelsen den 30 juni 1954 (nr 555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen; 27) kungörelsen den 30 juni 1954 (nr 556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen; samt 28) kungörelsen den 8 oktober 1954 (nr 631) angående anmälan om yrkesskada. Förordning (2003:177). 3 § Har upphävts genom kungörelse (1969:315).