Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1953:771 · Visa register
Lag (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m.
Departement: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 1953-12-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:1723
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:812
Upphävd: 2015-02-21
1 § Rödakorsmärket, bestående av rött kors på vit botten, eller benämningen "röda korset" eller "Genèvekorset" må icke offentligen brukas annat än som kännetecken för militär sjukvård eller för militärpräster eller i fall som sägs i 2 §. 2 § De internationella rödakorsorganisationerna äga använda märke och benämning som avses i 1 §. Detsamma gäller utländsk nationell förening, som i sitt hemland äger offentligen bruka märket eller benämningen. Med regeringens tillstånd må föreningen svenska röda korset och annan svensk förening, till vars uppgift hör att i krig biträda vid militär sjukvård, begagna sagda märke och benämning. Märke som nu sagts må ock med regeringens tillstånd användas som kännetecken för civil sjukvård under krig och för räddningstjänst vid kusten samt i fredstid för att utmärka fordon som nyttjas såsom ambulans och för att angiva hjälpstation som är uteslutande avsedd för avgiftsfri vård av sårade och sjuka. Lag (1979:744). 3 § Märke, bestående av röd halvmåne på vit botten eller av rött lejon och röd sol på vit botten, eller benämningen "röda halvmånen" eller "röda lejonet och solen" må icke offentligen brukas, med mindre det är tillåtet enligt avtal med främmande makt. 4 § Det internationella kännetecknet för civilförsvar, bestående av en liksidig blå triangel mot orangefärgad bakgrund, får inte användas offentligt utan medgivande av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1994:1723). 5 § Den som saluhåller vara, därpå obehörigen anbragts märke, benämning eller annat kännetecken, som avses i 1, 3 eller 4 §, eller i firma obehörigen intager sådan benämning eller eljest bryter mot de i nämnda paragrafer stadgade förbuden, straffes med böter eller fängelse. Samma lag vare där någon offentligen brukar märke, benämning eller kännetecken som företer sådan likhet med märke, benämning eller kännetecken som avses i 1, 3 eller 4 § att förväxling lätt kan ske. Lag (1979:744). Övergångsbestämmelser 1953:771 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1954 men skall, såvitt angår märke eller benämning som avses i 3 §, icke äga tillämpning å varumärke eller firma som här i riket lagligen registrerats eller av näringsidkare brukats före lagens utfärdande. Genom lagen upphäves lagen den 2 juni 1911 (nr 43 s. 1) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar. Förekommer i lag eller författning hänvisning till eller avses däri eljest lagrum, som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall den bestämmelsen i stället tillämpas. 1979:744 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer, men skall såvitt angår varumärke som här i riket registrerats eller av näringsidkare brukats före lagens ikraftträdande icke äga tillämpning förrän två år efter lagens ikraftträdande.