Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1951:561 · Visa register
Cirkulär (1951:561) till samtliga byggnadsnämnder och civilförsvarschefer om tillsyn över anordnandet av enskilda skyddsrum
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1951-06-22
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1598
Upphävd: 1992-01-01
Vid en besiktning, som civilförsvarsstyrelsen genom länsstyrelserna låtit utföra på tre utvalda orter i varje län beträffande sådana enskilda skyddsrum, som påbörjats efter den 15 november 1948, har framkommit, att skyddsrumsbeståndets beskaffenhet är i hög grad växlande. Inom vissa orter äro de flesta skyddsrummen behäftade med allvarliga felaktigheter och brister. Enligt 33 § civilförsvarslagen åvilar det byggnadsnämnd att i samband med prövning av ansökan om byggnadslov tillse, att byggnadsföretaget överensstämmer med bestämmelserna i civilförsvarslagens fjärde kapitel och med stöd därav meddelade föreskrifter. Kontroll av själva skyddsrumsbyggandet åvilar likaledes nämnden enligt de allmänna bestämmelserna i 87 och 140 §§ byggnadsstadgan. Jämlikt 11 § civilförsvarskungörelsen åligger det civilförsvarschefen bl.a. att tillse, att statliga myndigheter, kommuner och enskilda fullgöra sina skyldigheter i avseende å civilförsvaret, ävensom att vid vägran eller underlåtenhet att efterkomma anmaning härom anmäla förhållandet till länsstyrelsen, i den mån så erfordras för erhållande av rättelse. Den av civilförsvarsstyrelsen företagna utredningen visar, att den övervakning av skyddsrumsbestämmelsernas efterlevnad, som åligger byggnadsnämnderna och civilförsvarscheferna, i stor utsträckning varit bristfällig. Kungl. Maj:t vill med anledning härav för byggnadsnämnderna och civilförsvarscheferna framhålla den allvarliga innebörden av bestämmelserna om byggande av enskilda skyddsrum samt vikten av att bestämmelserna i detalj efterlevas för framtiden. En effektiv kontroll från civilförsvarschefens sida torde kunna ernås endast genom att civilförsvarschefen noggrant följer denna byggnadsverksamhet. Kommun är jämlikt föreskrift i 45 § 1 mom, a) civilförsvarslagen skyldig att genom sina myndigheter lämna civilförsvarschefen biträde i sådana frågor rörande civilförsvaret som ha samband med de särskilda myndigheternas verksamhetsområden, varvid kommun bland annat har att på därom gjord framställning tillhandahålla tillgängliga, för civilförsvaret erforderliga byggnadsritningar, kartor och dylikt. För att civilförsvarschefen skall kunna fullgöra sina åligganden med avseende på skyddsrumskontrollen, bör han med stöd av nyssnämnda lagrum hos byggnadsnämnden begära, att nämnden tillställer honom dels snarast efter det att byggnadslov beviljats de ritningar, som legat till grund för byggnadslovet, i vad ritningarna ha avseende på skyddsrum, och dels utdrag av protokoll över företagen besiktning av byggnad i vad berör skyddsrum. Med ledning av dessa handlingar har civilförsvarschefen sedan att vidtaga de åtgärder, som befinnas påkallade, bl.a. att där så är erforderligt, slutligt besiktiga skyddsrummen.