Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1951:309 · Visa register
Lag (1951:309) angående införande av nya lagen om ekonomiska föreningar
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1951-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:667
Upphävd: 1988-01-01
1 § Den nu antagna lagen om ekonomiska föreningar skall jämte vad här nedan stadgas träda i kraft den 1 januari 1953. Genom lagen upphäves, med den begränsning nedan sägs, lagen den 22 juni 1911 (nr 55 s. 1) om ekonomiska föreningar tillika med alla de särskilda stadganden, vilka innefatta ändring i eller tillägg till nämnda lag, så ock vad i övrigt finnes i lag eller särskild författning stridande mot nya lagens bestämmelser. 2 § Där i lag eller författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall den bestämmelsen i stället tillämpas. 3 § I lagen den 22 juni 1911 givna särskilda bestämmelser för ekonomiska föreningar med personligen ansvariga medlemmar skola fortfarande tillämpas å dels kreditkassor, som avses i förordningen den 5 juni 1942 om jordbrukets kreditkassor, dels ock vid nya lagens ikraftträdande bestående ekonomiska föreningar av annat slag, i vilka personligt ansvar åvilar medlemmarna. 4 § I avseende å ekonomisk förening, som registrerats enligt äldre lag, skola i övrigt gälla nedan angivna undantag från nya lagen. 1 mom. Utan hinder av att förening ej är av beskaffenhet som i 1 § nya lagen sägs må föreningen bestå såsom registrerad förening, med oförändrad firma. Ändring av firman till överensstämmelse med 7 § första stycket nya lagen må registreras endast om föreningen är av beskaffenhet som i 1 § nya lagen sägs. 2 mom. Stadgandet i 11 § första stycket nya lagen skall icke äga tillämpning, med mindre registrering som avses i föregående moment andra stycket skett. Beträffande förening, som ägde bestånd den 1 januari 1912, skall i stället för 12 § nya lagen tillämpas 10 § lagen den 28 juni 1895 om registrerade föreningar för ekonomisk verksamhet. 3 mom. Bestämmelsen i 18 § andra stycket nya lagen skall tillämpas endast i fråga om förening av beskaffenhet som i 1 § nya lagen sägs och skall icke gälla för räkenskapsår som utgår före den 1 januari 1958. 4 mom. Vad om antalet styrelseledamöter är stadgat i 21 § första stycket nya lagen skall träda i tillämpning, då efter 1953 års ingång föreningsstämma, där val av styrelseledamöter skall äga rum, först hålles. De styrelseledamöter, revisorer och suppleanter ävensom ombud, som äro utsedda vid nya lagens ikraftträdande, må utan hinder av bestämmelserna i 21 § tredje stycket, 22 § första stycket, 45 § andra stycket, 46 § 1 mom. och 62 § andra stycket nya lagen utöva sitt uppdrag under den tid, för vilken de äro utsedda. Innehålla stadgarna icke sådan föreskrift rörande tiden för styrelseledamots och revisors uppdrag som är förenlig med de i andra stycket nämnda bestämmelserna, skall val av styrelseledamot och revisor efter lagens ikraftträdande avse tiden intill dess under nästa räkenskapsår hållits föreningsstämma som i 57 § 1 mom. nya lagen sägs. 5 mom. För räkenskapsår, som utgår före den 1 januari 1954, må redovisning ske och redovisningshandlingar upprättas jämlikt äldre lags betämmelser. För sådant räkenskapsår skall ej heller gälla vad i 17 § nya lagen stadgas rörande avsättning till reservfond. Bestämmelserna i 44 § nya lagen skola i vad avser andra föreningar än bostadsrättsföreningar icke gälla för räkenskapsår som utgått före den 1 januari 1954. Föreningsstämma enligt 57 § 1 mom. nya lagen må hållas senare än där sägs, såframt detta medgivits genom föreskrift i stadgarna. Stämman skall dock alltid hållas inom nio månader efter utgången av föregående räkenskapsår. I fall som nu avses inträder den i 44 § nya lagen föreskrivna skyldigheten först en månad efter det stämman hållits, dock senast tio månader efter räkenskapsårets utgång. 6 mom. Har beslut av föreningsstämma fattats före nya lagens ikraftträdande, skola i fråga om beslutet, om talan därå samt om beslutets registrering och verkställande bestämmelserna i äldre lag äga tillämpning. 7 mom. Hava likvidatorer för ekonomisk förening utsetts innan nya lagen trätt i kraft, skall äldre lag gälla i avseende å likvidationen och skall ej heller 98 § nya lagen äga tillämpning. 8 mom. Vad i 113 § nya lagen stadgas om förbud för förening att till sina medlemmar upplåta lägenhet under nyttjanderätt annorledes än för bestämd tid skall icke äga tillämpning, såvitt fråga är om upplåtelse av lägenhet i hus, som föreningen före den 1 juli 1930 förvärvat eller börjat uppföra. 5 § Beträffande ekonomisk förening, som registrerats enligt äldre lag, skall vidare gälla följande. 1 mom. Där enligt stadgarna föreningssammanträdes befogenhet skall utövas av ombud efter vad i 39 a § lagen den 22 juni 1911 sägs, med allenast den inskränkning att befogenheten icke omfattar frågor varom i 42 § 1 mom. samma lag förmäles, skall efter nya lagens ikraftträdande fullmäktiges befogenhet gälla utan nämnda inskränkning, såvitt ej annorlunda beslutas. 2 mom. Utan hinder av vad i 34 § första stycket nya lagen sägs må den som äger företräda förening föryttra dess fasta egendom, såframt enligt stadgarna föryttring av fast egendom ingår i föremålet för föreningens verksamhet. 3 mom. Talan varom förmäles i 34 § andra stycket nya lagen skall, där lagfart, inskrivning eller inteckning beviljats innan nya lagen trätt i kraft, väckas senast inom den i nämnda lagrum stadgade tiden efter lagens ikraftträdande. 4 mom. Där i stadgarna saknas föreskrift i ämne, som avses i 6 § 10 senare ledet nya lagen, skall vid föreningens upplösning med föreningens behållna tillgångar förfaras i enlighet med äldre lag. 5 mom. När anmälan till registret första gången göres efter nya lagens ikraftträdande, skall uppgift lämnas om föreningens postadress. 6 § Skall enligt vad i 3-5 §§ sägs bestämmelse i äldre lag gälla och är i samma lag överträdelse av bestämmelsen belagd med straff, skall jämväl denna straffbestämmelse lända till efterrättelse.