Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1951:723 · Visa register
Kungörelse (1951:723) angående grunder för uppdelning av vissa försäkringar på en pensionsförsäkring och en kapitalförsäkring
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1951-11-23
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:1230
Upphävd: 2000-01-01 överg.best.
Kungl. Maj:t har funnit gott att, med stöd av punkt 1 elfte stycket anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), fastställa följande grunder för uppdelning enligt tionde stycket nämnda anvisningspunkt av i denna kungörelse avsedda försäkringar. Denna kungörelse äger tillämpning beträffande sådan av Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm, Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Göteborg, Skånska livränte- och kapitalförsäkringsanstalten samt Skarborgs läns ränte- och kapitalförsäkringsanstalt meddelad livränteförsäkring, för vilken utfästelse om försäkringsbeloppets storlek icke lämnats och vilken tillika är förenad med villkoret, att erlagda premier -- utan ränta -- skola återbetalas, om den försäkrade avlider, innan livräntan börjat utgå. Livränteförsäkring som nyss sagts skall vid uppdelning enligt tionde stycket ovannämnda anvisningspunkt anses såsom kapitalförsäkring i vad den avser premieåterbetalning vid dödsfall och i övrigt såsom pensionsförsäkring, varjämte inbetalad premie skall anses erlagd till en tiondel för kapitalförsäkringen och till nio tiondelar för pensionsförsäkringen. Övergångsbestämmelser 1951:723 Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1952, men skall icke äga tillämpning beträffande försäkring på grund av premie, erlagd före nämnda dag.