Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1951:723 · Visa register
Kungörelse (1951:723) angående grunder för uppdelning av vissa försäkringar på en pensionsförsäkring och en kapitalförsäkring
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1951-11-23
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:1230
Upphävd: 2000-01-01 överg.best.
Kungl. Maj:t har funnit gott att, med stöd av punkt 1 elfte stycket anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), fastställa följande grunder för uppdelning enligt tionde stycket nämnda anvisningspunkt av i denna kungörelse avsedda försäkringar. Denna kungörelse äger tillämpning beträffande sådan av Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm, Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Göteborg, Skånska livränte- och kapitalförsäkringsanstalten samt Skarborgs läns ränte- och kapitalförsäkringsanstalt meddelad livränteförsäkring, för vilken utfästelse om försäkringsbeloppets storlek icke lämnats och vilken tillika är förenad med villkoret, att erlagda premier -- utan ränta -- skola återbetalas, om den försäkrade avlider, innan livräntan börjat utgå. Livränteförsäkring som nyss sagts skall vid uppdelning enligt tionde stycket ovannämnda anvisningspunkt anses såsom kapitalförsäkring i vad den avser premieåterbetalning vid dödsfall och i övrigt såsom pensionsförsäkring, varjämte inbetalad premie skall anses erlagd till en tiondel för kapitalförsäkringen och till nio tiondelar för pensionsförsäkringen. Övergångsbestämmelser 1951:723 Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1952, men skall icke äga tillämpning beträffande försäkring på grund av premie, erlagd före nämnda dag.