Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1951:25 · Visa register
Kungl. Maj:ts kungörelse (1951:25) angående sättet för vissa utbetalningar till kommuner m.fl.;
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1951-01-26
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:14
Upphävd: 1994-03-01
1 § Såsom villkor för utbetalande av bidrag av statsmedel till kommun, församling, fattigvårdssamhälle, skoldistrikt, polisdistrikt, landsting eller annan kommunal förvaltningsenhet ävensom till hushållningssällskap och skogsvårdsstyrelse skall gälla, att postgirokonto öppnas för den kassa, som har att mottaga medlen. 2 § Utbetalning av statsmyndighet eller utmätningsman till i 1 § avsedd betalningsmottagare, som för vederbörande kassa öppnat postgirokonto, skall, utan hinder av vad däremot stridande är i särskilda författningar stadgat, verkställas genom girering till kassans postgirokonto eller, i vad rör statsmyndighet som ej själv har postgirokonto för medel varom är fråga, genom insättning å kassans konto. 3 § I 1 § avsedd betalningsmottagare skall vid rekvisition hos statsmyndighet av bidrag av statsmedel uppgiva numret och benämningen å det postgirokonto, som medlen skola tillgodoföras. 4 § Statsmyndighet skall vid utbetalning av medel till i 1 § avsedd betalningsmottagare å girokupongen eller på annat lämpligt sätt lämna besked om de utbetalade medlens art, den tid utbetalningen hänför sig till samt huruvida medlen utgöra förskott. Därest statsmyndighet framställt erinran mot rekvisition av medel, skall upplysning jämväl härom lämnas betalningsmottagaren. Övergångsbestämmelser 1951:25 Denna kungörelse träder i kraft den 1 februari 1951, då kungörelsen den 10 november 1933 (nr 613) angående sättet för vissa utbetalningar till kommuner m.fl. samt kungörelsen den 30 juni 1934 (nr 398) med tillägg till kungörelsen den 10 november 1933 (nr 613) angående sättet för vissa utbetalningar till kommuner m.fl. skola upphöra att gälla.