Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1950:153 · Visa register
Kungörelse (1950:153) med vissa tillämpningsföreskrifter till förordningen den 8 maj 1874 (nr 26 s. 11) angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarna i riket
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1950-04-21
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1617
Upphävd: 1994-04-01
1 § För att tjäna till ledning för innehavare av allmänna hamnar samt länsstyrelserna vid utfärdande av hamnordningar eller andra ordningsföreskrifter för hamnarna i enlighet med förordningen den 8 maj 1874 angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarna i riket skall av kommerskollegium upprättas normalförslag till hamnordning. Om så finnes lämpligt, skall kollegium utarbeta flera normalförslag, lämpade för hamnar av olika slag eller belägenhet. Det åligger vidare kommerskollegium att på begäran tillhandagå innehavare av allmän hamn med råd och upplysningar angående ordningsföreskrifter som förut nämnts. 2 § Där ej särskilda skäl föranleda till annat, skall i hamnordning och andra ordningsföreskrifter för allmän hamn finnas angivet det område i vattnet, inom vilket föreskrifterna skola tillämpas. Detta område bör i allmänhet sammanfalla med det område, inom vilket hamnavgift må upptagas enligt vederbörligen fastställd taxa. 3 § Innan länsstyrelse prövar fråga om fastställelse eller meddelande av ordningsföreskrifter för allmän hamn, skall länsstyrelsen inhämta yttrande från generaltullstyrelsen, då fråga är om tullplats, samt från kommerskollegium, i den mån så finnes erforderligt. Avskrift av länsstyrelsens beslut i sådan fråga jämte avskrift av fastställda ordningsföreskrifter skall städse tillställas generaltullstyrelsen och kommerskollegium. 4 § Anser länsstyrelsen beträffande tullplats att det område, inom vilket hamnordning eller andra ordningsföreskrifter för allmän hamn skola gälla, bör erhålla större utsträckning än generaltullstyrelsen tillstyrkt, skall frågan om ordningsföreskrifternas tillämpningsområde underställas Kungl. Maj:ts prövning. Övergångsbestämmelser 1950:153 Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1950. Har Kungl. Maj:t före denna kungörelses ikraftträdande fastställt hamnområde för allmän hamn, må i den ordning som angives i ovan nämnda förordning den 8 maj 1874 och denna kungörelse beslut fattas om ändring av området för tillämpningen av hamnordning eller andra ordningsföreskrifter för hamnen. 1993:1617 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1994. Vid ikraftträdandet skall följande författningar upphöra att gälla, nämligen a) lagen (1956:618) om allmänna sammankomster, b) allmänna ordningsstadgan (1956:617), c) förordningen (1874 nr 26 s.11) angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarne i riket, samt d) kungörelsen (1950:153) med vissa tillämpningsföreskrifter till förordningen (1874 nr 26 s. 11) angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarne i riket. Vid ikraftträdandet skall också punkt 4 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion upphöra att gälla. Vid ikraftträdandet skall taxor och reglementen som har beslutats med stöd av 23 § ordningsstadgan för rikets städer den 24 mars 1868 (nr 22) eller med stöd av 25 § allmänna ordningsstadgan upphöra att gälla. Den 1 januari 1996 skall lokala ordningsföreskrifter, hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för hamnar som har utfärdats före ordningslagens ikraftträdande upphöra att gälla. Föreskrifter som har beslutats med stöd av 10 § länsstyrelseinstruktionen (1971:460) skall upphöra att gälla den 1 januari 1995. 2. I ett ärende som gäller en ansökan eller anmälan enligt en författning som avses i punkt 1 andra stycket tillämpas ordningslagen vid prövning efter ikraftträdandet, om inte något annat sägs i det följande. 3. Ett godkännande enligt 6 § tredje stycket allmänna ordningsstadgan gäller till den 1 januari 1995 som ett tillstånd enligt 3 kap. 6 § tredje stycket ordningslagen. 4. Utan hinder av bestämmelserna om besiktning i 2 kap. 12 och 13 §§ ordningslagen får ett samlingstält eller en tivolianordning användas för sitt ändamål till dess första besiktning sker. Rätten till användning utan föregående besiktning upphör dock den 30 september 1994, om inte skriftlig ansökan om besiktning har gjorts dessförinnan. 5. I fråga om överklagande av ett beslut som har meddelats före ordningslagens ikraftträdande enligt en författning som avses i punkt 1 andra--fjärde styckena gäller äldre bestämmelser. 6. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag tillämpas i stället den nya föreskriften.