Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1947:848 · Visa register
Kungörelse (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 1947-10-31
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:709
1 § Bestämmelserna i 1-10 §§ lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol skall tillämpas när 1. framställning har gjorts av domstol i stat, som är ansluten till a) den i Haag den 17 juli 1905 dagtecknade konventionen angående vissa till civilprocessen hörande ämnen, b) den 1 mars 1954 dagtecknade konventionen angående vissa till civilprocessen hörande ämnen, eller c) den i London den 28 augusti 1930 dagtecknade konventionen mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur, och 2. under förutsättning att framställningen översänds av konsul från sådan stat till svensk domstol samt att framställningen är skriven på svenska, danska eller norska språket eller åtföljd av styrkt översättning till svenska språket. Första stycket gäller när framställning om bevisupptagning skickats direkt till domstol här i landet från domstol i Danmark, Finland, Island eller Norge. I ett sådant fall får den svenska domstolen kommunicera direkt med den andra domstolen. Förordning (2000:709). 2 § I ärenden om bevisupptagning på framställning av domstol i en stat som är ansluten till någon av de i 1 § nämnda Haagkonventionerna, skall kostnad för delgivning och för tolk betalas av svenska staten. Om bevisupptagningen ägt rum på framställning av domstol i Danmark, Frankrike, Finland, Island, Norge eller Österrike, skall alla därav föranledda kostnader utom kostnader för ersättning till annan sakkunnig än den som har avgivit yttrande om verkställd blodundersökning betalas av staten. I de fall bevisupptagning åt domstol i stat, vilken är ansluten till den i New York den 20 juni 1956 dagtecknade konventionen om indrivning av underhållsbidrag i utlandet, gjorts i mål eller ärende om underhållsbidrag, skall hela kostnaden som föranletts av bevisupptagningen betalas av svenska staten. Har kostnadsfri rättshjälp beviljats medborgare i stat som är ansluten till den konvention som anges i 1 § första stycket 1 b), skall hela kostnaden som föranletts av framställning om bevisupptagning av domstol i sådan stat, med undantag för ersättning till sakkunnig, betalas av staten. Förordning (2000:709). 3 § har upphävts genom förordning (2000:709). 4 § Framställning om bevisupptagning från utländsk domstol enligt den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur mottages av Justitiedepartementet såsom centralt organ i konventionens mening. I ärende om bevisupptagning åt domstol i stat, som är ansluten till den i första stycket nämnda konventionen, skall all kostnad som föranledes av bevisupptagning enligt konventionen stanna på svenska statsverket utom ersättning till sakkunnig eller tolk eller sådan kostnad som uppstått genom att den utländska domstolen begärt iakttagande av visst förfarande vid åtgärdens verkställande. Föreskriften i 2 § tredje stycket äger motsvarande tillämpning för det fall att medborgare i stat, som är ansluten till den i första stycket nämnda konventionen, beviljats fri rättshjälp. Förordning (2000:709). 4 a § Handlingar, som har upprättats med anledning av bevisupptagning i ärenden som avses i Haagkonventionen den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen på framställning av domstol i Österrike, skall av den svenska domstolen översändas direkt till den österrikiska domstolen. Förordning (1983:883). 5 § Framställning om bevisupptagning från det europeiska patentverket enligt den i München den 5 oktober 1973 dagtecknade europeiska patentkonventionen mottages av Jusitiedepartementet såsom centralt organ i konventionens mening. I ärende om bevisupptagning åt det europeiska patentverket skall all kostnad som föranleds av bevisupptagningen stanna på svenska statsverket utom ersättning till sakkunnig eller tolk eller sådan kostnad som uppstått genom att företrädare för det europeiska patentverket varit närvarande vid bevisupptagningen. Förordning (2000:709).