Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1942:926 · Visa register
Förordning (1942:926) om fornminnen
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1942-12-11
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1188
Upphävd: 1989-01-01
1 § Innan länsstyrelsen i ärende enligt lagen (1942:350) om fornminnen fattar beslut som kan föranleda ersättningsskyldighet eller annat beslut av vikt, skall länsstyrelsen samråda med riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. Länsstyrelsen skall genast tillställa riksantikvarieämbetet och statens historiska museer kopia eller avskrift av beslut som länsstyrelsen meddelar enligt lagen om fornminnen. Länsstyrelsen skall genast underrätta kommunen om beslut enligt 3 § andra stycket, 4 §, 6 § första stycket eller 15 § tredje stycket lagen om fornminnen. Om ett beslut enligt 3 eller 4 § lagen om fornminnen avser en fornlämning inom verksamhetsområdet för en kommunal fastighetsregistermyndighet, skall även denna underrättas. Förordning (1987:311). 2 § Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer skall utse ombud att mottaga anmälningar om fornfynd och omhändertaga föremålen. Polismyndighet är skyldig att mottaga anmälningar om fornfynd och omhändertaga föremål som upphittaren vill överlämna till myndigheten. Förordning (1976:443). 3 § Ombud, som från enskild person har mottagit anmälan om fornfynd, skall genast underrätta riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. När fornfynd har anmälts hos polismyndighet, skall riksantikvarieämbetet och statens historiska museer eller ombud för denna myndighet genast underrättas. Mottager ombud sådan underrättelse från polismyndighet, åligger det ombudet att genast underrätta riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. Förordning (1976:443). 4 § Underrättelse, som i 3 § sägs, bör innehålla kortfattad beskrivning av föremålet och fyndplatsen jämte uppgift om upphittarens namn och adress. Har upphittaren avgivit närmare berättelse angående omständigheterna vid fyndet, skall den ock bifogas. 5 § Omhändertages föremålet av riksantikvarieämbetet och statens historiska museer eller ombud för denna myndighet eller av polismyndighet, skall bevis därom lämnas upphittaren. Förordning (1976:443). 6 § Är anledning till antagande, att ägare finnes till föremål, som har anmälts hos riksantikvarieämbetet och statens historiska museer eller ombud för denna myndighet, skall framställning göras hos polismyndigheten om att fyndet kungöres enligt vad om hittegods är stadgat. Har anmälan om fyndet gjorts hos polismyndighet, skall myndigheten, förutom att lämna underrättelse enligt 3 § andra stycket, pröva huruvida fyndet skall kungöras enligt vad nyss sagts. Förordning (1976:443). 7 § Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer skall underrätta länsstyrelsen innan myndigheten företager undersökning eller annan åtgärd enligt 5 eller 15 § lagen (1942:350) om fornminnen. Förordning (1976:443). 8 § Länsstyrelsen meddelar föreskrifter som avses i 15 c § tredje stycket lagen (1942:350) om fornminnen. Förordning (1985:482).