Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1942:117 · Visa register
Lag (1942:117) med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka m.m.
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1942-03-13
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:356
Upphävd: 1993-01-01
1 § Är i lag eller författning föreskrivet att kungörelse skall uppläsas i kyrka, skall i stället anslag ske på sätt och plats som Konungen föreskriver. Vad här ovan stadgas äger icke tillämpning å kungörelse, om vars uppläsande bestämmelse meddelas i kyrkohandboken. Lag (1968:687). 2 § Utan hinder av vad i 1 § sägs äger Konungen förordna, att kungörelse som rör kyrkliga angelägenheter även skall uppläsas i kyrkan. Församlingen äger medgiva, att enskildas tillkännagivanden må på begäran uppläsas i kyrkan, såvida icke i särskilda fall prästen, på grund av sådant tillkännagivandes innehåll eller avfattning, finner det vara olämpligt att det uppläses. Lag (1968:687). 3 § Närmare bestämmelser rörande tillämpningen av denna lag meddelar Konungen.