Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1933:520 · Visa register
Kungörelse (1933:520) angående rese- och traktamentsklass i vissa fall för förrättningsman och sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1933-08-28
Kungl. Maj:t, som i denna dag utfärdad kungörelse (nr 519) bestämt, att, där annan än i statens tjänst anställd lantmätare förordnas att företaga förrätting enligt lagen om ägofred eller tillkallas såsom sakkunnigt biträde vid sådan förrättning, denne äger åtnjuta resekostnads- och traktamentsersättning enligt gällande allmänna resereglemente, har funnit gott förordna, att förrättningsman och sakkunnigt biräde, som nu sagts, skola hänföras till rese- och traktamentsklass II E i allmänna resereglementet.