Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1933:421 · Visa register
Kungörelse (1933:421) angående skyldighet för länsstyrelse att utfärda bevis om laga kraft å vissa beslut m.m.
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1933-06-26
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att då, i anledning av konventionen mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge den 16 mars 1932 om erkännande och verkställighet av domar/n1/, fråga uppstår om verkställighet i någon av nämnda främmande stater av beslut, som meddelats av domstol eller överexekutor här i riket, eller av förlikning som ingåtts inför svensk domstol, sådant bevis som enligt art. 6 i konventionen skall bifogas ansökning om verkställighet skall utfärdas av länsstyrelse. //n1//Konventionen finnes intagen i publikationen Sveriges överenskommelser med främmande makter, 1933, sid. 15.//