Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1930:217 · Visa register
Kungörelse (1930:217) med vissa bestämmelser i anledning av lagen om tillsyn över stiftelser den 24 maj 1929 (nr 116);
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1930-06-06
Ändring införd: t.o.m. SFS1992:805
Övrigt: Bilagan ej med här.
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:1280
Upphävd: 1996-01-01 överg.best.
1 § Det sammandrag av räkenskaperna, som stiftelses styrelse jämlikt 14 § lagen om tillsyn över stiftelser har att insända till Konungens befallningshavande, skall upptaga tillgångar och skulder vid början av det senast förflutna räkenskapsåret, en sammanställning av inkomster och utgifter under nämnda år samt tillgångar och skulder vid samma års utgång. Sammandraget skall vara uppställt i huvudsaklig överensstämmelse med härvid såsom bil. A fogade formulär /n1/ med därå lämnade anvisningar. Bilagan finns inte med här. 2 § Den förteckning över stiftelser som avses i 21 § lagen om tillsyn över stiftelser skall vara anordnad såsom liggare. Över stiftelser som står under tillsyn skall det dessutom föras en särskild liggare, kallad granskningsliggare. Liggarna skall utformas så att bladen kan tas ut och sättas in utan att skadas. I vardera liggaren skall för varje stiftelse avses ett blad. Bladen i den liggare som innehåller förteckningen över stiftelserna numreras i löpande följd, allteftersom anmälningarna om stiftelserna har kommit in. Förordning (1992:408). 3 § I förteckningen över stiftelser skall för varje stiftelse antecknas: 1) stiftelsens benämning; 2) den ort, där styrelsen skall hava sitt säte; 3) stiftares namn, yrke och hemvist; 4) stiftelseurkundens art och dagen för utfärdandet; 5) stiftelsens ändamål; 6) stiftelsens förmögenhet vid tiden för anmälan; 7) stiftelsens räkenskapsår; 8) föreskrifter om revision; 9) dagen då stiftelsens stadgar fastställts; 10) dagen då stiftelsen ställts under tillsyn; 11) dag då stiftelsens stadgar ändrats; samt 12) styrelsen sammansättning. Kungörelse (1957:618). 4 § I granskningsliggaren skall för varje stiftelse antecknas: 1) stiftelsens benämning; 2) stiftelsens postadress; 3) dagen för stiftelseurkundens utfärdande; 4) stiftelsens räkenskapsår; 5) dagen då årsberättelse, räkenskapssammandrag och revisionsberättelse inkommit; samt 6) dagen då de under 5) omförmälda handlingarna granskats. Kungörelse (1957:618). 5 § Hos Konungens befallningshavande förvarade handlingar rörande stiftelser, som upptagits i den i 2 § första stycket avsedda förteckning, skola för varje stiftelse sammanföras i en akt. Akterna numreras i löpande följd, allteftersom anmälningarna om stiftelserna inkommit. Kungörelse (1957:618). 6 § Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 5 § lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser. För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 3 tillämpas. Förordning (1992:805). Övergångsbestämmelser 1957:618 Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1958. Förteckning, som upprättats enligt vad i 2 § första stycket i dess hittillsvarande lydelse stadgas, må jämväl efter sagda dag användas beträffande stiftelse, som dessförinnan anmälts; dock skola blad, upprättade enligt det såsom bilaga B vid kungörelsen den 6 juni 1930 med vissa bestämmelser i anledning av lagen om tillsyn över stiftelser den 24 maj 1929 fogade formuläret, icke vidare tillhandahållas. 1995:1280 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. 2. Genom denna förordning upphävs kungörelsen (1930:217) med vissa bestämmelser i anledning av lagen om tillsyn över stiftelser d. 24 maj 1929 (nr 116). Bestämmelserna i 1 § kungörelsen skall dock tillämpas i fråga om räkenskapsår som har inletts före den 1 januari 1996.