Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1927:79 · Visa register
Lag (1927:79) om rätt för borgenär till betalning ur ersättning på grund av brandförsäkringsavtal
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1927-04-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:229
Författningen har upphävts genom: SFS 2005:105
Upphävd: 2006-01-01
1 § Har brandförsäkring tagits å fast egendom som besväras av sökt eller beviljad inteckning, vare, i händelse av timad skada, egendomens ägare utan hinder av inteckningen berättigad att själv uppbära ersättningen, där denna ej överstiger en tiondel av det belopp, för vilket brandförsäkring å egendomen är gällande. Lag (1970:1011). Är ersättningen större, må den ej utbetalas till ägaren, med mindre borgenär, som har panträtt i fastigheten, det medgiver eller ock ägaren avhjälpt skadan eller ställt säkerhet, som av länsstyrelsen godkänts, för ersättningens återbärande i händelse skadan ej inom skälig tid avhjälpes. Visar ej ägaren inom två månader efter det ersättningsbeloppet till betalning förfallit, att han är berättigad att lyfta beloppet, eller har lyftat belopp återburits, skall beloppet nedsättas hos länsstyrelsen för utbetalning till den eller dem, som därtill äga rätt; och skall tillika uppgift lämnas om borgenärer, vars namn och adress blivit hos försäkringsgivaren anmälda. Sådan borgenär skall ock av försäkringsgivaren särskilt underrättas om nedsättningen. Underrättelse skall anses meddelad, då den i rekommenderat brev avsänts under den uppgivna adressen. Lag (1967:265). 2 § Har ersättningsbelopp blivit nedsatt hos länsstyrelsen, utsätte denna så snart ske kan sammanträde för förhandling om rättsägares anspråk och beloppets fördelning. Kallelse till sammanträdet skall genom länsstyrelsens försorg minst fjorton dagar förut med posten sändas till fastighetsägaren och kända borgenärer, som i denna lag avses, så ock kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. I övrigt skall i avseende å fördelningen bestämmelserna om fördelning av köpeskilling för exekutivt försåld fast egendom äga motsvarande tillämpning. Lag (1977:684). 3 § har upphävts genom lag (1970:1011). 4 § Är, då skada inträffar, försäkringsgivaren ansvarig i förhållande till borgenär, som har panträtt i fastigheten, men ej gent emot den fasta egendomens ägare, inträde försäkringsgivaren i den mån betalning utfallit på pantbrevets belopp, i borgenärens fordringsrätt. För det belopp, varmed betalning sålunda utfallit, skall på ansökan av länsstyrelsen inteckning meddelas att gälla med företrädesrätt näst efter intecknat belopp på vilket betalning ej utfallit. Det pantbrev som utfärdas på grundval av inteckningen skall överlämnas till försäkringsgivaren såsom pant för dennes fordran. Lag (1970:1011). 5 § Om det vid fördelningen av medel utfaller betalning på ett pantbrevs belopp, skall länsstyrelsen anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Anmälan skall göras genast efter det att fördelningen blivit godkänd eller vunnit laga kraft. En kopia av fördelningslängden skall fogas till anmälan. Ansökan enligt 4 § andra stycket skall göras i sammanhang med anmälan som avses i första stycket denna paragraf. Lag (2000:229). 6 § Utan hinder därav att, sedan skada timat å försäkrad fast egendom, skadans belopp blivit efter förhandling mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren fastställt, vare borgenär, som har panträtt i egendomen, där han ej medgivit ersättningsbeloppets utbetalande, berättigad att hos försäkringsgivaren påyrka, att skadans belopp skall, såvitt hans rätt angår, fastställas i den ordning försäkringsavtalet stadgar. Sådant yrkande skall framställas inom en månad efter det skadan timade eller, därest anmälan om borgenärens namn och adress gjorts hos försäkringsgivaren, inom fjorton dagar efter det borgenären underrättats om skadebeloppets fastställande. Underrättelse skall anses meddelad, då den blivit till borgenären avsänd i rekommenderat brev under den uppgivna adressen. Framställes yrkande som i denna paragraf avses av flera borgenärer, ankomme på dem att gemensamt utse ett ombud att föra talan i saken; sämjas de ej, skall ombudet utses av länsstyrelsen. Lag (1970:1011). 7 § Har borgenär panträtt i tomträtt och är brandförsäkring tagen å byggnad eller annat som utgör tillbehör till tomträtten, skall i fråga om borgenärens rätt på grund av försäkringen vad i denna lag stadgas äga motsvarande tillämpning. Lag (1970:1011). Övergångsbestämmelser 1970:1011 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972 Bestämmelserna i denna lag om borgenär som har panträtt i fastighet äger motsvarande tillämpning på borgenär som åtnjuter företrädesrätt för sin fordran på grund av 5 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken. Bestämmelsen i 7 § om tomträtt äger motsvarande tillämpning på vattenfallsrätt. 1977:684 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978 Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kungörande som har beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.