Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1927:485 · Visa register
Förordning (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1927-12-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:367
1 § Nedsättning av pengar enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet får ske hos länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands eller Norrbottens län. Förordning (2012:367). 2 § Över ärenden som avses i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet skall vederbörande länsstyrelse föra särskild dagbok. I dagboken skall antecknas tiden då ett ärende har anhängiggjorts eller en skrivelse i ärendet har kommit in. Dagboken skall även innehålla en kortfattad redogörelse för vilka åtgärder som har vidtagits i ärendet och när de har vidtagits. Ärendena skall tas upp i fortlöpande nummerföljd för varje år. Ett ärende skall ända tills det avförs ha det nummer under vilket det först har tagits upp. Till dagboken skall i varje ärende såsom bilagor fogas de handlingar som hör till ärendet samt, i fall då nedsatta medel har placerats på ett räntebärande konto, bevis över insättningen. Förordning (2012:367). 3 § Belopp som har nedsatts hos länsstyrelse enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet skall bokföras under ett särskilt konto i de till Ekonomistyrningsverket ingående räkenskaperna. Under året upplupen ränta skall tas upp i räkenskaperna så snart som möjligt under påföljande år. Förordning (2012:367). 4 § Har upphävts genom förordning (1994:943). 5 § Bestämmelser om hur nedsatta medel ska placeras finns i 3 kap. 4 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Förordning (2011:233). 6 § Har upphävts genom förordning (1989:931).