Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1927:485 · Visa register
Förordning (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1927-12-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:367
1 § Nedsättning av pengar enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet får ske hos länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands eller Norrbottens län. Förordning (2012:367). 2 § Över ärenden som avses i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet skall vederbörande länsstyrelse föra särskild dagbok. I dagboken skall antecknas tiden då ett ärende har anhängiggjorts eller en skrivelse i ärendet har kommit in. Dagboken skall även innehålla en kortfattad redogörelse för vilka åtgärder som har vidtagits i ärendet och när de har vidtagits. Ärendena skall tas upp i fortlöpande nummerföljd för varje år. Ett ärende skall ända tills det avförs ha det nummer under vilket det först har tagits upp. Till dagboken skall i varje ärende såsom bilagor fogas de handlingar som hör till ärendet samt, i fall då nedsatta medel har placerats på ett räntebärande konto, bevis över insättningen. Förordning (2012:367). 3 § Belopp som har nedsatts hos länsstyrelse enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet skall bokföras under ett särskilt konto i de till Ekonomistyrningsverket ingående räkenskaperna. Under året upplupen ränta skall tas upp i räkenskaperna så snart som möjligt under påföljande år. Förordning (2012:367). 4 § Har upphävts genom förordning (1994:943). 5 § Bestämmelser om hur nedsatta medel ska placeras finns i 3 kap. 4 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Förordning (2011:233). 6 § Har upphävts genom förordning (1989:931).