Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1926:3 · Visa register
Kungörelse (1926:3) innefattande bestämmelser i anledning av konventionen den maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1926-01-07
Bestämmelser angående svenska lappars flyttning över finskt område. 1 § Har, enligt av finsk myndighet hos länsstyrelsen i Norrbottens län gjord anmälan, person i Finland förordnats att från lapp, vilken vill begagna sig av i konventionen medgiven rätt att flytta över finskt område, mottaga föreskriven underrättelse om genomflyttningen, skall meddelande om förordnandet lämnas vederbörande lappfogde för att delgivas lapparna. 2 § Lappfogden har att årligen göra sig underrättad om, huruvida flyttning över finskt område, på sätt i 1 § omförmäles, kommer att under året äga rum. Skulle det befinnas, att genomflyttning icke är att förvänta, har lappfogden att i god tid före den 28 april därom underrätta ej mindre länsstyrelsen än även länsmannen i Enontekis distrikt i Finland. 3 § Skall i mål, som vid finsk domstol anhängiggjorts mot svensk lapp för överträdelse av de i konventionen meddelade bestämmelser om avverkning vid bränsletäkt å genomflyttningsväg, handling delgivas person, som är svensk medborgare och uppehåller sig här i riket, och göres från finsk sida hos länsstyrelsen framställning om medverkan för delgivningen, varde genom länsstyrelsens föranstaltande densamma verkställd i den ordning, som i allmänhet gäller för delgivning. Kostnad, som föranletts av framställning, som nu sagts, skall utgå av allmänna medel. Vad till ersättning åt stämningsmän utbetalts skall, där det ej visas att part, som påkallat delgivningen, är meddellös, av länsstyrelsen anmälas till ersättning hos vederbörande. Bestämmelser avseende renar, som olovligen uppehålla sig på det andra landets område. 4 § Länsstyrelsen tillkommer att förordna dels vederbörande lappfogde dels ock landsfiskal, lapptillsyningsman eller andra lämpliga personer till det antal, som prövas erforderligt, (gränsrenvakt) att från visst område i Finland mottaga underrättelse, att renar härifrån riket olovligen uppehålla sig därstädes. Vid förordnande till gränsrenvakt av annan person än lappfogden skall tagas i betraktande, att underrättelse må kunna tillställas vakten så bekvämt och skyndsamt som omständigheterna medgiva. Länsstyrelsen skall meddela vederbörande finska landshövding gränsrenvakternas namn och adress samt det område i Finland, som med varje gränsrenvakts förordnande avses. 5 § Har underrättelse, som i 4 § sägs, mottagits av annan gränsrenvakt än lappfogden, skall anmälan därom ofördröjligen göras hos denne. Lappfogden har att lämna länsstyrelsen meddelande rörande inkommen underrättelse. 6 § Uppehålla sig enligt erhållen underrättelse svenska renar olovligen i Finland, skall meddelande härom skyndsamt tillställas renarnas ägare samt åtgärder i övrigt av gränsrenvakt vidtagas för renarnas utdrivande ur Finland till område, där de må vistas. 7 § Det tillkommer gränsrenvakt tillika att rörande finska renar, som olovligen uppehålla sig här i riket, avlåta föreskriven underrättelse till person i Finland, som förordnats att mottaga dylik underrättelse, så vitt angår det område, dit renarna inkommit. Länsstyrelsen meddelar, med ledning av de uppgifter, som enligt konventionen skola till länsstyrelsen överlämnas, upplysning rörande de personer i Finland, vilka erhållit sådant uppdrag som i första stycket avses, samt det område i Sverige, för vilket envar av dem har att emottaga underrättelse. Har underrättelse, varom nu är fråga, avlåtits av annan än lappfogden, skall anmälan om underrättelsens avsändande ofördröjligen göras till denne. Lappfogden har att lämna länsstyrelsen meddelande rörande avlåten underrättelse. Verkställighet. 8 § Rörande indrivning av belopp, som jämlikt konventionen renägare eller annan är pliktig utgiva samt länsstyrelsen efter framställning av vederbörande myndighet i Finland förskottsvis utbetalt av allmänna medel, är stadgat i lag.